Vad är EPD eller miljövarudeklaration?

EPD står för Enivonmental Product Declaration och är ett sätt att redovisa en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv dvs från vaggan till graven. Genom att alla EPD:er utformas på ett standardiserat sätt, innebär det också att det blir möjligt att jämföra olika produkters miljöpåverkan med varandra.

Standarden som används för framtagningen av EPD:n ingår i ISO 14000-serien: ISO 14025.

Vad kan våra EDP-konsulter hjälpa till med?

Våra erfarna konsulter kan vägleda dig i allt från val av PCR till att utforma själva EPD:n. Vill du veta mer? Kontakta då oss.

Finns det krav på EPD:er idag?

Det finns idag inga formella krav på att produkter ska ha en EPD, men allt fler beställare efterfrågar en EPD/miljövarudeklaration i sina upphandlingar. En bransch där de ligger i framkant är t ex byggbranschen och där används byggvarudeklarationer för att beräkna klimatavtrycket för byggnader.

Det kommer dock att komma krav på klimatdeklarationer för byggnader fr o m 2022.

Vad är då en miljövarudeklaration?

En miljövarudeklaration är bara ett annat namn för EPD.

Vad består en EPD av?

En EPD består av tre delar:

  • produktdatablad,
  • metodval och
  • resultatet från bedömningen av miljöpåverkan.

 

Hur tar du fram en EPD?

Om du ska ta fram en EPD utgår du ifrån ett antal produktspecifika kriterier inför livscykelanalysen av produkten. Kriterierna innehåller detaljerade riktlinjer om avgränsning, metodval, dataunderlag m m för just din produktgrupp. Kriterierna brukar kallas för PCR (Product Category Rules) och dessa råd har tagits fram tillsammans med aktuella branschorganisationer.

Godkännande av EDP:er

Din EPD måste godkännas av en tredjeparts verifierare dvs en oberoende granskare av att innehållet är trovärdigt.

En EPD:s giltighetstid är oftast 3-5 år.