Vad är EN EPD?

Vad är en EPD?

EPD står för Environmental Product Declaration och beskriver produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, dvs från vaggan till graven. Man kan likna en EPD med en näringsförteckning på ett livsmedel, dvs den visar hur stor miljöpåverkan en viss produkt har på olika miljöområden som t ex klimatet, biologiska mångfalden etc. Alla EPD:er tas fram på ett standardiserat sätt och måste godkännas innan de kan publiceras. På så sätt kvalitetssäkras innehållet i EPD:n och risken för green washing minskar.  

Hitta snabbt

Vad kan våra EDP-konsulter hjälpa till med?

Om du är i behov av att ta fram en EPD, kan våra konsulter vägleda dig från allt till om det verkligen är en EPD ni ska ha, till att publicera den.  Kontakta oss om du vill veta mer. 

Finns det krav på EPD:er idag?

Det finns idag inga formella krav på att produkter ska ha en EPD, men allt fler beställare efterfrågar en EPD i sina upphandlingar. En bransch där de ligger i framkant är t ex byggbranschen och där används EPD:erna som en viktig de för att ta fram klimatdeklarationen för byggnaden. 

Sedan årsskiftet 2022 är det nämligen krav på att alla nya byggnader med bygglov ska klimatdeklareras för att få slutbesked. 

Det kommer också att komma krav på andra produktleverantörer också. Inom EU tar man just nu beslut om att alla varor på sikt ska ha en deklaration motsvarande en EPD. 

Vad är då en miljövarudeklaration?

En miljövarudeklaration är bara ett annat namn för EPD.

Miljövarudeklarationer är ett dokument som ger detaljerad information om en produkts eller ett materials miljöpåverkan. Den information som ingår i en miljödeklaration kan sträcka sig från den energimängd som krävs för att producera produkten till de utsläpp som släpps ut under produktens livscykel. 

Genom att tillhandahålla denna information i ett öppet och lättillgängligt format hjälper en miljödeklaration kommuner, stater och organisatorer att göra mer välgrundade val av de produkter man köper in. Dessutom kan företag använda dessa för att spåra och jämföra sin miljöprestanda. I takt med att medvetenheten om vikten av hållbarhet fortsätter att öka är det troligt att miljövarudeklarationer kommer att bli allt vanligare.

Hur tar du fram en EPD?

Flödet vid framtagningen av en EPD är: 

  1. Identifiera PCR: ta reda på vilken PCR som är lämplig att användas för just din produkt. En PCR är kan liknas met ett recept som du måste följa när du tar fram fin EPD för din produktkategori. Om det inte finns någon PCR, måste du tyvärr ta fram en egen i samråd med EPD-organisationerna. 
  2. Livscykelanalys: utför livscykelanalys enligt anvisningarna i aktuell PCR.  
  3. Ta fram EPD: omvandla resultatet från livscykelanalysen till EPF-format. 
  4. Verifiering: oberoende och godkänd granskare reviderar EPD:n för att säkerställa att den är utförd på ett korrekt sätt samt att innehållet är korrekt. 
  5. Certifiering och registrering: godkända EPD:er publiceras på EPD-organisationens hemsida. 

Gäller en EPD för alltid?

Tyvärr gäller inte en godkänd EPD för evigt. Den behöver uppdateras med ett visst intervall vanligtvis vart 5:e år eller vid förändringar i produkt eller indata. 

Vanliga frågor om EPD

En EPD kostar normalt sett emellan 100,000 – 200,000kr att genomföra. Flera faktorer kommer dock påverka priset varpå det är enklast om ni kontaktar oss för en offert.

LCA betyder livscykelanalys och är ett verktyg för att bedöma en produkts miljöpåverkan över hela dess livstid. Läs mer om Livscykelanalys

PCR är en standard som beskriver hur en EDP och en livscykelanalys ska genomföras på just den produkten eller det materialet. Du kan likna det med ett recept som måste följas för att ”baka” din EDP.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.