FR2000

Hur blir man FR2000-certifierad?

Innan du kan bli certifiering måste:

Dokumentationen som krävs enligt FR2000-standarden finnas på plats.
Personalen vara utbildad i företagets FR2000-system.
Internrevision vara genomförd och resultatet från detta kunna uppvisas.
Ledningens genomgång vara genomfört och protokollfört.
Själva certifieringen sker genom att en FR2000-revisor kommer ut och granskar om ert dagliga arbete och er dokumentation uppfyller kraven i standarden.

Vad är FR2000?

FR2000 är ett integrerat system som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete samt systematisk kompetensutveckling. Det baseras på ISO 9001, 14001 samt AFS 2001 och är ett billigt alternativ för det mindre företaget. Det kan också vara ett bra första steg mot en ISO-certifiering.

Vad krävs för en FR 2000-certifiering?

FR2000 har ett annat upplägg än ISO-standarderna, då den är uppbyggd efter flödet i ett företag. Den har även en tydligare struktur och mer krav på dokumenterade rutiner än motsvarande ISO-system.

Följande områden måste beskrivas;

Verksamhetsstyrning

I systemet finns en inledande beskrivning av företaget och deras kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Fördelen med detta avsnitt är att det kan användas vid offerter och anbud.

Ledningens ansvar

Här finns själva driften av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet nämligen, policy, mål, kartläggning miljöpåverkan, lagar och andra krav, ansvar och befogenheter, kompetenskrav och kompetensutveckling, kommunikation, kunduppföljningar, interna revisioner, ledningens genomgång, korrigerande och förebyggande åtgärder m m.

Marknadsföring och försäljning

Du ska beskriva hur du arbetar med marknadsföring, hur du hanterar offerter/order och ändringar i order samt hur reklamationer hanteras.

Konstruktion/utveckling

Det är inte alla företag som omfattas av detta avsnitt. Om du inte utför vare sig konstruktion eller utveckling av nya tjänster, kan du friskriva dig från detta avsnitt. Om du omfattas av avsnittet ska du beskriva hur du identifierar krav på den nya produkten/tjänsten, genomför konstruktionsgenomgångar, verifierar och validerar den nya produkten/tjänsten samt hur du hanterar ändringar.

Inköp

Här ska du beskriva hur du bedömer nya och utvärderar befintliga leverantörer samt hur du inför inköp, godsmottagning samt hanterar ert lager.

Produktion

Oavsett om du utför tjänster eller producerar produkter omfattas du av detta avsnitt. Du behöver beskriva hur du utför produktionen/tjänsteutförandet samt hur du kvalitetssäkrar produkten/arbetet. Du ska också beskriva hur du utför leverans, hanterar avvikande produkter samt underhåller utrustning och kalibrerar mätutrustning.

Installation

Om du utför installation ska du beskriva hur du utför installation här samt hur det arbetet kvalitetssäkras.

Service

På samma sätt ska du beskriva hur du utför era servicetjänster samt hur det arbetet kvalitetssäkras.

Dokumentstyrning

Slutligen ska du beskriva hur du hanterar styrande och redovisande dokument samt hur du arbetar med informationssäkerhet.