FR2000

ett integrerat KMA-system
FR 2000

FR2000 togs fram av Företagarnas Riksorganisation för att underlätta för små och medelstora företag att certifiera sitt kvalitets, miljö- och arbetsmiljöarbete. Det är med andra ord en standard där KMA-arbetet är integrerat redan från början. Den har också en väldigt pedagogisk struktur och är lätt att arbete med. 

Vad ingår i FR2000?

FR2000 är ett integrerat system som omfattar: 

 • kvalitet,
 • miljö,
 • arbetsmiljö,
 • systematiskt brandskyddsarbete samt
 • systematisk kompetensutveckling.

 

Det baseras på ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 och är ett billigt alternativ för det mindre företaget. Det kan också vara ett bra första steg mot en ISO-certifiering.

Innehållsförteckning

Behöver du en FR2000-konsult?

Vi kan hjälpa dig med att nå din certifiering enligt FR2000. Vi har konsulter med lång erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete och vi kan garantera att du kommer i mål med certifieringen. 

Hur blir man FR2000-certifierad?

Innan du kan bli certifierad måste:

 • dokumentationen som krävs enligt FR2000-standarden finnas på plats, 
 • personalen vara utbildad i företagets FR2000-system,
 • internrevision vara genomförd och resultatet från detta kunna uppvisas,
 • ledningens genomgång vara genomförd och protokoll ska kunna uppvisas.

 

Själva certifieringen sker genom att en FR2000-revisor kommer ut och granskar om ert dagliga arbete och er dokumentation uppfyller kraven i standarden.

Mer detaljerad information om hur certifieringen går till finns beskrivet på vår sida om certifiering.

Vad krävs för en FR2000-certifiering?

FR2000 har ett annat upplägg än ISO-standarderna, då den är uppbyggd efter flödet i ett företag. Den har även en tydligare struktur och mer krav på dokumenterade rutiner än motsvarande ISO-system.

Följande områden måste beskrivas:

 • Ledningens ansvar: här finns själva driften av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet nämligen, policy, mål, kartläggning miljöpåverkan, lagar och andra krav, ansvar och befogenheter, kompetenskrav och kompetensutveckling, kommunikation, kunduppföljningar, interna revisioner, ledningens genomgång, korrigerande och förebyggande åtgärder m m,
 • Marknadsföring och försäljning: du ska beskriva hur du arbetar med marknadsföring, hur du hanterar offerter/order och ändringar i order samt hur reklamationer hanteras,
 • Konstruktion/utveckling: det är inte alla företag som omfattas av detta avsnitt. Om du inte utför vare sig konstruktion eller utveckling av nya tjänster, kan du friskriva dig från detta avsnitt. Om du omfattas av avsnittet ska du beskriva hur du identifierar krav på den nya produkten/tjänsten, genomför konstruktionsgenomgångar, verifierar och validerar den nya produkten/tjänsten samt hur du hanterar ändringar.
 • Inköp: här ska du beskriva hur du bedömer nya och utvärderar befintliga leverantörer samt hur du inför inköp, godsmottagning samt hanterar ert lager, 
 • Produktion: oavsett om du utför tjänster eller producerar produkter omfattas du av detta avsnitt. Du behöver beskriva hur du utför produktionen/tjänsteutförandet samt hur du kvalitetssäkrar produkten/arbetet. Du ska också beskriva hur du utför leverans, hanterar avvikande produkter samt underhåller utrustning och kalibrerar mätutrustning.
 • Arbete på extern plats: du ska beskriva hur du utför arbete ute hos kunden. Om du inte omfattas av detta avsnitt kan du friskriva dig från det. 

 

Vanliga frågor om FR2000

I en offentlig upphandling där det finns ett krav om ledningssystem ska FR2000 tilldelas samma poäng som ISO 9001 och ISO 14001. Det vill säga, FR2000 som ledningssystem ska bedömas som likvärdigt som motsvarande ISO certifikat.

FR2000 är en förenklad version av flera internationella ISO-certifieringar. FR2000 enklare att implementera än ISO 9001,  ISO 14001 och ISO 45001, varpå kostnaderna blir lägre både under certifieringen och även efter vid revision. FR2000 är en bra instegslösning för många mindre företag som varken har behovet eller möjligheterna att implementera en internationell standard.

FR2000 är ett verksamhetsledningssystem som är utformat för att passa alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta system erbjuder en strukturerad och organiserad metod för att hantera och förbättra organisationens verksamhet och resultat på dessa områden.

Som standard innefattar FR2000 större delen av kraven för ISO 9001 (kvalitetshantering), ISO 14001 (miljöhantering) och även ISO 45001 (arbetsmiljöhantering) Genom att implementera FR2000 kan organisationer uppnå en mängd fördelar, inklusive ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad kundnöjdhet.

I korta drag innebär det att man som arbetsgivare har en skyldighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljörelaterade frågor. Det första steget är att bedöma risker för att sedan åtgärda dem och på ett systematiskt sätt följa upp och förbättra rutinerna

Läs mer om vad systematiskt miljöarbete är.

Varför FR2000?

Det är idag ett lagkrav att företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (se AFS 2001:1 & SAM) och FR2000 är ett bra sätt att bedriva detta arbete på. 

En arbetsmiljöcertifiering är dessutom något som man gör i första hand för att måna om sin personal, även om det idag blir allt vanligare att krav ställs vid t ex offentliga upphandlingar och från större företag.

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!