Hållbarhetsplan för småföretag

Studier visar att 7 av 10 småföretag känner att det ställs hållbarhetskrav på dem, men bara 4 av 10 har en plan för att uppnå kraven. En av orsakerna är att man inte vet hur man ska göra. I veckans Certway förklarar, ger vi därför några tips på hur ni kan komma i gång med ert hållbarhetsarbete och hur ni kan ta fram en enkel hållbarhetsplan.

Hållbarhetsplan – men vad är egentligen hållbarhet?

Det är svårt att ta fram en hållbarhetsplan om du inte vet vad hållbarhet är. Hållbarhet innebär att man arbetar inom följande tre områden:

 1. Ekologisk hållbarhet: är grunden till hållbarhetsarbetet och här ligger fokus på hur ditt företag påverkar miljön och vad ni gör för att minska ert ekologiska fotavtryck. Det kan t ex vara hur du arbetar för att minska utsläppen av CO2, minskar mängden farliga ämnen i dina produkter, bidrar till den biologiska mångfalden. Om du redan är miljöcertifierad enligt t ex ISO 14001, har du oftast redan underlaget för denna del.
 2. Social hållbarhet: omfattar hur du arbetar med människors rättighet till hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning samt hur dessa kan förbättras. Rent konkret kan det innebära att arbeta med medarbetarnas hälsa och välmående, jämlikhet inom organisationen, ställa arbetsmiljökrav på leverantörerna eller bidra till samhället genom arbetstillfällen, sponsring av ungdomslag etc. Om du är certifierad enligt ISO 45001 har du även här underlag som du kan använda i din hållbarhetsplan.
 3. Ekonomisk hållbarhet: innebär att du tittar på frågor som berör mutor och korruption, etiska investeringar, bidrar till samhället genom att t ex betala av skatt, levnadslön, dvs bekämpa fattigdom. Men även arbete med cirkulär ekonomi hamnar under detta område.

Vad är skillnaden mellan hållbarhetsplan och hållbarhetsredovisning?

Många vet inte vad skillnaden är mellan en hållbarhetsplan och en hållbarhetsredovisning.
Lite förenklat kan man säga att:

 • Hållbarhetsplanen berättar vilka mål du har för ditt hållbarhetsarbete, din handlingsplan och hur du ska nå dit.
 • Hållbarhetsredovisningen är en sammanställning över hur ditt hållbarhetsarbete har gått under året samt hur du ligger till med dina hållbarhetsmål.

Hållbarhetsplan – vad ska den innehålla?

Det finns egentligen ingen standard som talar om vad en hållbarhetsplan ska innehålla, men den brukar utgå från t ex FN:s Global Compact, De globala målen (Agenda 2030), Global Reporting Initiative (GRI), OECD:s riktlinjer för multinationella företag, m fl. Det finns även en standard, ISO 26000, som kan ge dig en guide i hur du kan arbeta med hållbarhet på ditt företag.

Det vanliga är dock att följande punkter finns med:

 • Resultat från en intressentanalys eller omvärldsanalys, dvs vilka krav och förväntningar har relevanta intressenter på ditt företag ur ekologisk-, social- och ekonomisk synvinkel. Intressenter kan t ex vara kunder, leverantörer, ägare, medarbetare, grannar, samhälle etc.
 • Vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig, dvs vilka områden kommer ni att arbeta inom. Ett alternativ kan också vara att ta fram en hållbarhetspolicy som innehåller detta.
 • Vilka som är era hållbarhetsmål med tydliga handlingsplaner för hur ni ska nå dit. OBS att målen behöver omfatta de tre områden som hållbarhet spänner över.
 • Hur ni kommunicerar ert hållbarhetsarbete internt inom organisationen samt externt till allmänheten eller andra intressenter.
 • Hur ni följer upp ert hållbarhetsarbete. Här kan ni t ex ange att ni följer upp ert hållbarhetsarbete via ledningsgruppsmöten samt sammanställning av en hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsplan – går den att certifiera?

Det finns som jag nämnt tidigare en standard ISO 26000 som täcker in företags hållbarhetsarbete, men det går inte att få en ackrediterad certifiering mot denna standard. Det finns dock företag som erbjuder certifiering enligt ISO 26000, men då är certifieringen inte ackrediterad av SWEDAC och trovärdigheten kan start ifrågasättas, särskilt när standarden i sig är utformad på ett sådant sätt att det inte går att revidera mot den.

Hållbarhetsplan – vanliga misstag

Vad du ska tänka på när du tar fram din hållbarhetsplan är bl a följande:

 • Bred inte på för mycket! Tänk på att du måste kunna leva upp till det du säger att du gör!
 • Undvik övergripande floskler! Beskriv istället vad du gör rent konkret. Det vinner du mer på.
 • Börja på en rimlig nivå! Om du tar små steg i början istället för ett stort jättekliv, är det mer troligt att du klarar målet och blir sugen på att fortsätta. Med ett stort kliv är det risk för att du lägger ner arbetet, för ”Det gav ju ändå inget…”

Om du tycker att det verkar krångligt är du välkommen att kontakta oss och hjälper vi dig på traven. Vi utgår från din ambitionsnivå och dina förutsättningar!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.