Ge ditt KMA-arbete en energikick

Anlita Certway för dina interna revisioner

Vad är internrevision?

I alla standarder som du kan certifiera ditt KMA-arbete med, finns krav på att en internrevision ska genomföras.

Men var är då internrevision? Jo, det kan liknas med en form av egenkontroll av att ditt KMA-arbete både är en naturlig del av ditt dagliga arbetet samt att det uppfyller kraven i respektive standard (t ex ISO 9001ISO 14001ISO 45001,
ISO 27001FR2000).

Kraven som internrevisionen ska uppfylla är bl a:

 • internrevisionen ska utföras på ett oberoende sätt (dvs du får inte granska dina egna uppgifter) samt enligt framtaget revisionsprogram (dvs en plan över vad som ska revideras och när),
 • resultatet från internrevisionen ska dokumenteras (kallas revisionsrapport),
 • upptäckta avvikelser ska analyseras och åtgärder vidtas för att avvikelsen om möjligt inte ska inträffa igen,
 • vidtagna åtgärder granskas innan de avslutas.

Hitta snabbt

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Varför anlita externa resurser för internrevision?

Anledningarna till att anlita konsulter som Certway för intern revision, kan vara många.

 • Kanske har du tagit fram ett ledningssystem på egen hand och behöver veta om du uppnår kraven för en certifiering?
 • Eller driver du ett litet företag och har svårt att själv utföra en oberoende internrevision? 
 • Eller så är det så enkelt att de interna resurserna inte räcker till?
 

Då kan det vara bra att ta extern hjälp till internrevisionen.

Men den bästa utväxlingen av internrevisionerna är om man använder både interna och externa internrevisorer.

Varför då? Jo, interna internrevisorer har bättre kunskap om både hur arbetet ska fungera i praktiken och vilka som är de vanliga felen inom företaget. Den inhyrda konsultrevisorn är däremot mer uppdaterad på både nya författningskrav och tolkningar av standardens krav. Dessutom styrs konsultrevisorn inte av förutfattade meningar, utan reviderar ert arbete med öppna ögon.

Kombinationen av dessa två fokusområden och att man alternerar internrevisionerna (vartannat år), brukar vara en bra kombination för att vidareutveckla både arbetssätt och ledningssystem.

Varför anlita oss för internrevision?

Oavsett om du bara söker en extra resurs eller vill ha hjälp med någon särskild avvikelse hjälper vi dig att genomföra internrevision på ett professionellt sätt.

Vårt fokus ligger på att söka viktiga förbättringsområden inom ditt företag – snarare än att lägga fokus på att skriva avvikelser som inte tillför systemet något. Som bonus brukar vi även: 

 • tipsa om trender, 
 • nya lagkrav eller
 • nya fokusområden som vi har sett vid externa revisioner från certifieringsbolagen.
 

Nämnde vi att några av våra konsulter även arbetar som revisorer på olika certifieringsbolag? 

Vi kan även utbilda dig i internrevision!

Om du vill utföra internrevision i egen regi, kan vi även utbilda dina interna revisorer enligt iso kraven på er organisation. Då gör vi en insats där vi både går igenom teorin (standardens krav och revisionsmetodik) samt utför praktiska övningar där vi utför iso revision hos er. 

Fördelen med att låta oss utföra en kurs i internrevision istället för att gå en öppen utbildning är många. Här är några: 

 • internrevisorn får utbildning i ditt företags rutiner för internrevision. 
 • öppna utbildningar riktar sig oftast till deltagare som vill bli certifieringsrevisorer, dvs metodiken och utförandet krånglas till. 
 • vi kan anpassa oss efter dina internrevisorers kompetens om ledningssystem och standarder.
utbildning intern revisor

Kort om ISO standarder

 • ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Syftet med ISO 9001 standarden är att ge företag och organisationer de verktyg som behövs för att säkerställa att de tillhandahåller produkter och tjänster som möter eller överträffar kundernas förväntningar samt att företaget förbättrar sin kvalitet kontinuerligt. Det ständiga förbättringsarbetet.
 • ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Den innehåller de krav och riktlinjer som behövs för att inrätta, genomföra, vidmakthålla och förbättra en organisations eller företags miljöledningssystem. Syftet med standarden är att hjälpa organisationer att identifiera, hantera och minska sin miljöpåverkan.
 • ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Standarden syftar till att vägleda organisationer och företag att identifiera, hantera arbetsmiljörisker, med målsättningen att eliminera arbetsmiljöfaror och därmed förbättra både säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön för de anställda.
 • ISO 27001 är en internationell standard för informationsteknisk säkerhet. Standarden har skapats för är att hjälpa organisationer att skydda sin informationstekniska infrastruktur och information från såväl inre som yttre hot.
 • FR2000 är en svensk standard som bygger på ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 . FR2000 vänder sig i första hand till små och medelstora företaget och är ett utmärkt insteg till certifiering som är gångbar i första hand i Sverige.
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.