Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöcertifieringar är ett område som ökar inom offentliga upphandlingar samt inom byggbranschen. Det är också ett arbete som du inför för dina medarbetares skull. Målsättningen med en arbetsmiljöcertifiering är att förhindra att dina medarbetare drabbas av skador eller ohälsa på arbetet. Standardens om man certifierar sitt arbetsmiljöarbete mot heter ISO 45001 och den ersätter både OHSAS 18001 och AFS 2001:1 som standard för arbetsmiljöcertifiering. 

ISo 45001 ger dig dessutom ett bra grund och arbetssätt för att undvika sanktionsavgifter om du bryter mot arbetsmiljöförfattningarna (AFS:ar) och för att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Dessutom ger den en bra start om du vill gå vidare med ett hållbarhetsarbete

Är du i behov av en ISO 45001-konsult?

ISO 45001 handlar om att du ska kartlägga dina arbetsmiljörisker med målsättningen att eliminera eller förebygga dina allvarligaste arbetsmiljörisker.

Arbetet med arbetsmiljöfrågorna kan vara svårt att klara av på egen hand. Dels för att det är mycket lagkrav som du måste ha kontroll på, dels för att du måste få personalen delaktig vid framtagningen av arbetsmiljöarbetet. Och då kan det vara bra med externt stöd i arbetet.

Många av Certways ISO 45001-konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom olika typer av branscher, t ex byggbranschen, mekaniska verkstäder, men även inom rena tjänsteföretag där fokus istället kommer på psykosociala risker snarare än fysiska. Vi kan t ex hjälpa dig med: 

 • att bli ISO 45001-certifierad
 • utföra kartläggning av arbetsmiljöriskerna på ditt företag samt riskbedöma dessa med personalen,
 • utbildning av ledningen och andra chefer
 • utföra interna revisioner m m.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

 

Hur blir du ISO 45001 certifierad?

Precis som alla andra ledningssystem som är certifieringsbara måste du genomfört de olika stegen i certifieringsarbetet som beskrivs på vår sida om certifiering.

Övrigt som måste kunna visas upp är: 
  • arbetsmiljöpolicy, 
  • arbetsmiljömål,
  • riskbedömning arbetsmiljö inklusive handlingsplaner, 
  • arbetsmiljömöjligheter inklusive handlingsplaner,
  • relevanta intressenter samt deras bindande krav (inklusive lagregister),
  • rutiner för att förebygga olyckor samt säkerställa att bindande intressentkrav uppfylls,
  • rutiner för att rapportera tillbud/olyckor samt agerande vid olycka, 
  • fördelningen av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöbefogenheter,
  • vilka kompetenskrav ur arbetsmiljösynpunkt, som ställs på medarbetarna,
  • hur arbetsmiljöfrågorna kommuniceras internt och externt inklusive hur samråd säkerställs, 
  • resultat interna revisioner,
  • protokoll ledningens genomgång,
  • resultat nyckeltal för arbetsmiljöarbetet,
  • m m.

 

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en internationell standard, som beskriver hur du ska arbeta för att förebygga att dina medarbetare drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa på arbetet. Att det är en internationell standard innebär att alla företag som är certifierade enligt denna standard uppfyller samma krav.

Tidigare kunde man arbetscertifiera sig enligt OHSAS 18001 eller AFS 2001:1. Denna möjlighet har nu tagits bort och senast våren 2021 måste de som har dessa certifieringar uppgradera sig enligt ISO 45001.

 

Varför ISO 45001?

Det är idag ett lagkrav att företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (se AFS 2001:1 & SAM) och ISO 45001 är ett bra sätt att bedriva detta arbete på.
En arbetsmiljöcertifiering är dessutom något som man gör i första hand för att måna om sin personal, även om det idag blir allt vanligare att krav ställs vid t ex offentliga upphandlingar och från större företag.