ISO 9001

certifiering av ditt kvalitetsarbete!
ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard som ger dig ett systematiskt arbetssätt för att uppfylla de krav som ställs på ditt företag. Den nya ISO 9001 som kom 2015, har dessutom förenklat administrationen ytterligare! 

När ISO 9001 kom 1994 fanns det krav på att allt skulle dokumenteras. Vid uppdateringen av ISO 9001 skedde en revolution. Från att allt skulle dokumenteras  fanns det bara krav på 6 dokumenterade rutiner. I den nya ISO 9001 (ISO 9001:2015) finns det egentligen bara krav på en kvalitetspolicy och kvalitetssystemets omfattning, dvs inga formella krav på rutiner som beskriver ditt dagliga arbete. Däremot finns det krav på att du ska kunna bevisa att du uppfyller standardens krav, dvs krav på dokumenterad information som t ex bevis på att kvalitetskontroller utförts, ordererkännande eller motsvarande, kompetensintyg etc.

Vad kan Certways ISO 9001-konsulter hjälpa till med?

Det finns många företag som ägnar år att införa ett kvalitetssystem i sina organisationer. Med en konsults hjälp får du hjälp att strukturera dokumentationen samt hålla den på lämplig nivå. 

Dessutom tar det inte år att få certifikatet och kvalitetsledningssystemet på plats.

Certways kvalitetskonsulter har lång erfarenhet med att både införa och driva ISO 9001-system. Vi kan hjälpa dig med allt från införande av ett kvalitetssystemnulägesanalyserutbildningar och interna revisioner till förenkling av existerande kvalitetssystem. Vår målsättning är att du når din ISO 9001-certifiering samt att ditt kvalitetssystem blir enkelt att administrera.

Hitta snabbt

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

ISO 9001-certifiering- vad krävs?

För att du ska kunna kvalitetscertifiera dig enligt ISO 9001 måste du ha följande på plats:

 1. kvalitetsmanual eller motsvarande
 2. utbildning av personalen i kvalitetsarbetet
 3. genomförd internrevision
 4. ledningens genomgång
 

Vad de olika stegen innebär samt hur själva certifieringen går till finns utförligare beskrivet på vår sida om certifiering.

Certifiering enligt iso 9001

Många tror att ISO 9001 bara är en massa dokumentation och merarbete, men det är inte sant.

Det är sant att det fanns krav på att allt skulle dokumenteras när den första utgåvan av ISO 9001 kom 1994, men det kravet försvann redan vid utgåva 2 som kom 2000. Sedan dess har 2 uppdateringar till skett och idag finns det enligt nya ISO 9001:2015 bara krav på:

 • en dokumenterad kvalitetspolicy
 • en dokumenterad beskrivning av kvalitetssystemets omfattning samt
 • den dokumentation som krävs för att dina processer kvalitetssäkras!
 

Orsaken till att det oftast blir fler sidor, är att standarden samtidigt kräver ett 20-tal ”bevis” för att du uppfyller standardens krav, s k dokumenterad information. ISO 9001-systemen som vi tar fram till våra kunder brukar hamna på runt 20-30 sidor, beroende på hur många anställda de har och vilka tjänster/produkter som de levererar.

Exempel på dokumenterad information som du måste visa upp vid certifieringen är:

 •  kvalitetsmål inklusive handlingsplaner
 •  kvalitetskontroller
 •  kalibreringsintyg på kvalitetskritiska mätinstrument
 •  bedömning och utvärdering av leverantörer
 •  kompetensintyg på kvalitetskritiska kompetenser m m.
 

Förutom den formella dokumentationen ställer ISO 9001 krav på att ledningen ska vara engagerad i kvalitetsarbetet samt att kvalitetsledningssystemet ska vara integrerat i företagets dagliga arbete, dvs det ska inte vara den där ”kvalitetspärmen” som dammas av inför respektive extern revision.

Läs mer om hur vi hjälper små företag bli ISO certifierade

Checklista ISO 9001

Ladda ner vår ISO 9001 checklista gratis och få grundläggande förståelse för kvalitetsledningssystem enligt ISO. 

Checklistan är perfekt för små och medelstora företag som vill förbättra eller komma igång med kvalitetsprocesser och sitt ledningssystem.

Vad händer efter ISO 9001-certifieringen?

Många brukar pusta ut efter att man har fått sin ISO 9001-certifiering, men det är då det egentliga kvalitetsarbetet börjar, dvs du måste fortsätta att följa de rutiner som du har beskrivit i ert kvalitetsledningssystem. Dessutom kommer certifieringsbolaget och granskar er igen när ca 6-12 månader har gått. Hur ofta beror på storleken på ditt företag.

Vanliga misstag vid införandet av ISO 9001

Vanliga misstag som man gör när man ska införa ISO 9001 i sitt företag eller organisation som ledningssystem är att man…

 • utgår från standardens struktur. Ett tips är istället att utgå från flödet i ditt företag, då kommer ert kvalitetsledningssystem vara byggt efter ert företag
 • beskriver hur man vill arbeta och inte hur man arbetar
 • blir för detaljerad. Kom ihåg att det ni åtar er att göra i ledningssystemet måste ni kunna visa att ni gör! Dvs var bara detaljerad där det finns en allvarlig kvalitetsrisk eller ett intressentkrav.
 • försöker göra allt på en gång. Se det som att renovera ett hus, man tar ett rum (process) i taget. Annars kommer ni aldrig att bli färdiga!
 • är tidsoptimist och tror man ska hinna med införandet parallellt med det ordinarie arbetet.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är internationell standard som beskriver hur du på ett systematiskt sätt ska arbeta för att:

 • uppfylla kundernas och andra intressenters krav på dig (erhålla nöjda kunder),
 • ständigt förbättra dina tjänsters/produkters kvalitet
 • förebygga problem innan de uppstår, dvs dina kvalitetsbristkostnader ska minska.
 

ISO står för International Organization of Standardization och ISO 9000 är den nummerserie som kvalitetsstandarderna har fått. I 9000-serien är det bara ISO 9001 som är certifieringsbar.

Ofta ser man ett årtal bakom ISO 9001, t ex ISO 9001:2015 och där beskriver årtalet vilken utgåva av standarden som man menar. Den nu gällande utgåvan är just ISO 9001:2015.

Då standarden är internationell, innebär det att alla företag som certifierar sig enligt ISO 9001 uppfyller samma krav, oavsett vilken del av världen företaget befinner sig i.

ISO 9001 är baserat på 7 principer där kvalitetsledningssystemets syfte är att  säkerställea att ni uppfyller målen. 

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Varför ISO 9001 certifiering?

Den vanligaste orsaken till varför våra kunder vill certifiera enligt ISO 9001 är pågrund av krav från kunder om 9001-certifiering eller att man ska delta i en offentlig upphandling.

Men det finns andra fördelar med att kvalitetscertifiera enligt ISO 9001 sig, bl a:

 • det brukar medföra bättre ordning och reda, genom att ansvar och befogenheter blir tydligare inom organisationen,
 • kvalitetsbristkostnader i form av reklamationer, omarbeten och kassationer minskar,
 • interna problem fångas upp och grundorsaken åtgärdas istället för att man bara ”släcker branden” varje gång problemet inträffar.
 • bättre ordning på personalrutiner som kompetensutveckling, introduktion nyanställda och avveckling av personal.

Hur påverkar ISO certifiering medarbetare?

En ISO certifiering kan höja medarbetarnas engagemang på flera sätt

 • ISO 9001 hjälper anställda möte kunders behov och göra affärer med offentliga verksamheter.  
 • Syftet med ISO 9001 är dels att era medarbetare ska bli bättre på möta kundernas behov och fatta faktabserade beslut. 
 • En annan fördel med certifiering enligt ISO 9001 är att det kan skapa en gemensam ram och ett gemensamt språk för kvalitet och ständiga förbättringar inom företaget. 
Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Västervik och Åmål.