Inom byggbranschen är det vanligt med KMA-planer. Men vad är det egentligen?

KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och följaktligen är en KMA-plan eller kma checklista som beskriver hur du säkrar byggprojektet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

KMA-planens kvalitetssäkring 

Kvalitetsdelen i KMA-planen beskriver hur du kvalitetssäkrar byggprojektet. En viktig del i detta är kontrollplanen som beskriver alla egenkontroller som du behöver göra för att säkerställa att kraven på slutprodukten uppfylls. Egenkontroller är oftast checklistor som innehåller kontrollpunkter, som behöver göras för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt för byggets kritiska arbetsmoment. Exempelvis egenkontroller för kvalitetssäkring bygg:

  • schaktningsarbeten för hårdgjord yta,
  • VA-arbeten,
  • kabelarbeten,
  • våtrumsarbeten,
  • inglasningar etc

Egenkontrollerna ska signeras och dateras av dem som har utfört kontrollen.

Egenkontroll kan även bestå av mätpunkter i ritningar.

Som komplement till egenkontrollerna brukar också foton tas, som bevis för att olika arbetsmoment har genomförts.

Både signerade egenkontroller och foton brukar lämnas över till uppdragsgivaren när arbetet är slutfört.

KMA-planens miljöarbete

Miljödelen i KMA-planen beskriver hur du tar miljöhänsyn i byggprojektet. Den brukar innehålla en sammanställning över vilka:

  • kemikalier som används på byggarbetsplatsen. Oftast är informationen i form av kemikaliernas säkerhetsdatablad.
  • material som används i projektet Det kan vara i form av:

KMA-planens miljöplan kan också innehålla:

  • en avfallsplan som beskriver hur du hanterar avfallet som uppstår under byggprojektet.
  • nödlägesrutiner som beskriver hur man förebygger nödlägen som brand, läckage från hydraulslangar, avgrävda avloppsrör etc. Rutinerna innehåller även rutiner för hur du ska agera om något av dessa nödlägen trots allt skulle inträffa.

KMA-planens arbetsmiljöarbete- ett lagkrav

Arbetsmiljöarbetet i byggprojektet beskrivs i en arbetsmiljöplan (AMP) och är ett lagkrav enligt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren ansvarar för att utse BAS P och BAS U i projektet samt för vissa typer av arbeten, att det finns en arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplanen ska bl a innehålla en riskbedömning där byggarbetsplatsens arbetsmiljörisker identifieras och riskbedömas. I synnerhet måste man bedöma och kartlägga arbeten med särskild risk för olyckor innan man etablerar byggarbetsplatsen. För allvarliga risker ska åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera risken genom förebyggande åtgärder.

I arbetsmiljöplanen brukar det också finnas beskrivning över hur olyckor & tillbud ska rapporteras samt ordningsregler ur arbetsmiljösynpunkt.

Läs mer om miljöcertifierng

KMA-plan- finns det mallar?

Det finns vedertagna mallar för arbetsmiljöplaner som är framtagna av byggbranschens parter. Det finns också olika programvaror som kan hjälpa dig med KMA-mallar.

Även vi på Certway kan hjälpa dig med att ta fram enkla mallar för din KMA-plan eller införa ett KMA-system enligt ISO eller FR2000

Kontakta oss så berättar vi mer om vår mall och hur vi kan hjälpa er genom hela byggprocessen. 

Gunilla Mattsson/Certway AB