Hållbarhetsarbete

möt morgondagens krav redan idag!

Ingen har väl kunnat undgå att märka att fokuset på företagens hållbarhetsarbetet ökar. Faktum är att om några år är det mycket troligt att ett hållbarhetsarbete kommer vara en hygienfaktor för att anlita företag inom offentlig och privat sektor. Ok, det kommer fortfarande att finnas branscher, områden där det inte kommer slå igenom, men har du råd att chansa?

Men var är egentligen ett hållbarhetsarbete och vad innebär det egentligen?

För att kunna beskriva vad hållbarhet innebär, måste vi först reda ut vad som menas med hållbarhet. Den kortfattade förklaringen är att hållbarhetsarbetet omfattar följande tre områden:

1. Ekologisk hållbarhet

2. Social hållbarhet

3. Ekonomisk hållbarhet

Hitta snabbt

Ekologiskt hållbarhetsarbete

För att kunna arbeta med ekologisk hållbarhet, måste du först veta hur du påverkar miljön, för att sedan sätta en plan för hur ni ska minska er miljöpåverkan. T ex hur du arbetar för att minska er klimatpåverkan, era utsläpp av skadliga ämnen, minskar avfallsmängderna, bidrar till den biologiska mångfalden.

Om du redan har en miljöcertifiering enligt t ex ISO 14001,  har du både kartläggningen av miljöpåverkan, rutiner för att förebygga föroreningar samt mål för att minska ert ekologiska fotavtryck. Men andra ord har du då redan underlaget för hållbarhetsarbetets ekologiska del på plats.

Socialt hållbarhetsarbete

Om ekologisk hållbarhet handlade om miljö handlar social hållbarhet istället om hur du arbetar för att förbättra människors hälsa, trygghet, utbildning och rättvisa. Även här måste du först kartlägga hur din sociala hållbarhet ligger till samt sätta en plan för hur denna ska förbättras. Exempel på åtgärder kan t ex vara att arbeta med jämlikhet inom organisationen, medarbetarnas hälsa och välmående samt mer externa åtgärder som att ställa arbetsmiljökrav på dina leverantörer eller bidra till samhället genom arbetstillfällen, sponsring av lokala föreningar, frivilligarbeten etc.

En certifiering enligt ISO 45001 är ett bra steg på vägen, då många av fokusområdena i det sociala hållbarhetsarbetet täcks av certifieringen.

Ekonomiskt hållbarhetsarbete

En del av det ekonomiska hållbarhetsarbetet innebär att du arbetar med frågor som berör:

  • mutor, korruption, kartellbildning
  • etiska investeringar samt
  • hur du kan bidra till samhället och bekämpa fattigdom.

Under ekonomisk hållbarhet kommer även ditt arbete med att sluta kretsloppen på dina produkter eller tjänster s k cirkulär ekonomi.

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Vad består hållbarhetsarbetet av?

Lite förenklat kan man säga att hållbarhetsarbetet består av följande delar:

  • Hållbarhetspolicy som fungerar som en hållbarhetskompass i ditt dagliga arbete. Den fungerar med andra ord som en vägvisare i alla dagliga val som krävs i ditt arbete.
  • Hållbarhetsplanen berättar vilka mål du har för ditt hållbarhetsarbete och din handlingsplan för hur du ska nå dit.
  • Hållbarhetsredovisningen är en sammanställning över hur ditt hållbarhetsarbete har gått under året samt hur du ligger till med dina hållbarhetsmål.

Hur inför man ett hållbarhetsarbete?

När du ska ta fram ditt hållbarhetsarbete kan du använda dig av nedanstående steg. Oftast sker dock alla stegen vid framtagningen av den första hållbarhetsredovisningen.

Hur inför man ett hållbarhetsarbete

1. Kartläggning av ditt nuvarande hållbarhetsarbete

Som med allt strategiskt arbete behöver du först kartlägga nuläget, dvs hur ligger du till med ditt miljöarbete, ditt sociala arbete/engagemang samt med din ekonomiska hållbarhet? Många utgår från FN:s globala mål (SDG) vid kartläggningen av hållbarhetsarbetet. Även egendeklarationen SIS/TS2:2021 som är kopplad till ISO 26000, kan också vara ett bra verktyg att starta upp med.

 

2. Prioritering av ditt hållbarhetsarbete

Här handlar det om att besluta vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för dig i ditt hållbarhetsarbete och kan påverka, dvs identifiera dina betydande hållbarhetsaspekter. Observera att du behöver ha identifierat betydande hållbarhetsaspekter inom respektive hållbarhetsområde (ekologisk, social och ekonomisk). Även här är det bra att använda sig av FN:s globala mål.

 

3. Ta fram en hållbarhetspolicy

Nu när du vet hur hållbart ditt företag är och vilka som är dina betydande hållbarhetsaspekter är det dags att ta fram riktlinjerna för ditt hållbarhetsarbete, dvs dags för en hållbarhetspolicy. En hållbarhetspolicy är ett säljdokument som talar om för dina kunder vad du står för när det gäller ditt företags hållbarhetsarbete samtidigt som den fungerar som en kompass för dina medarbetare i deras dagliga arbete. Så tänk till när du formulerar hållbarhetspolicyn och undvik greenwashing. Du måste kunna leva upp till det du åtar dig i policyn. Försök också att koppla ihop hållbarhetspolicyn med företagets strategi och affärsmodell, så att hållbarhetsarbetet inte hamnar i en egen fil.

 

4. Ta fram en hållbarhetsplan

När hållbarhetspolicyn är på plats är det dags att ta fram vilka mål du har med hållbarhetsarbetet samt handlingsplaner hur du ska nå dit. Ibland krävs det även rutiner som komplement till handlingsplanerna, t ex rutin för att kommunicera krav på leverantörer, göra hållbara inköp eller för att öka ditt lokala sociala engagemang. Du kan då integrera dessa i din hållbarhetsplan. Om du har ett ledningssystem för t ex ISO 14001, ISO 45001 och/eller ISO 45001 kan du komplettera hållbarhetsarbetet i dina befintliga rutiner.

 

5. Dagligt hållbarhetsarbete

Nu räcker det inte att ta fram en plan, utan det krävs lite arbete också. Det innebär rent konkret att du måste informera (gärna utbilda) dina medarbetare om ditt hållbarhetsarbete samt vilket ansvar som ligger på dem. Sedan måste du och dina medarbetare leva efter er hållbarhetspolicy, hållbarhetsmål och hållbarhetsplan i det dagliga arbetet. Ett tips är att lyfta frågan på alla interna möten, där det kan fylla en funktion.

6. Hållbarhetsredovisning

Tiden går fort och det är dags för en uppföljning och rapportering av statusen på hållbarhetsarbetet. Oftast brukar hållbarhetsredovisningen tas fram för ett kalenderår. Det finns också några olika modeller att utföra redovisningen på där GRI (Global Reporting Initiative) och egendeklarationen i SIS TS2:2021 är två exempel.a

Hållbarhetsarbete- går det att certifiera?

Det finns en ISO-standard för hållbarhetsarbete som heter ISO 26000. Den innehåller vägledning för hur du som företag kan arbeta med hållbarhet på ett systematiskt och trovärdigt sätt.

ISO 26000 går det inte att få en ackrediterad certifiering för. Det finns dock företag som erbjuder certifiering enligt ISO 26000, men då är certifieringen inte ackrediterat av SWEDAC.

Ett bättre sätt att ”certifiera” sitt hållbarhetsarbete är att få sin egendeklaration verifierad av en oberoende part som är ackrediterad av SWEDAC. Detta är en ny möjlighet från och med sommaren 2021 och kan liknas med när en revisor granskar årsredovisningen.  

Hållbarhetsarbete- vanliga misstag

Hållbarhet säljer i dag och det är det lätt att ryckas med och inte tänka igenom hållbarhetsarbetet ordentligt. Tänk på följande när du ska ta fram och kommunicera ditt hållbarhetsarbete:

  • Undvik greenwashing! Tänk på att dina påståenden kan bli synade, dvs du måste kunna leva upp till det du säger att du gör! Du vill inte hamna på nomineringslistan till svenska greenwash-priset.
  • Var konkret, dvs försök undvika övergripande floskler! Beskriv istället vad du gör!
  • Sätt inte ribban för högt från början! Det är lätt att ryckas med i viljan att rädda världen eller framstå som ett hållbart företag. Men om du istället du tar små steg i början, är det mer troligt att du klarar målet och blir sugen på att fortsätta. Om ribban ligger för högt är det lättare att du mister drivkraften och lägger av, för ”Det gav ju ändå inget…”

Behöver du ett bollplank i ditt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss. Vi utgår från din ambitionsnivå och dina förutsättningar när vi tillsammans tar fram riktlinjerna för ditt hållbarhetsarbete!

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.