Att kvalitetscertifiera sig innebär att du certifierar ditt arbete för att uppfylla dina kunders och andra intressenters krav på dina produkter och tjänster. Dvs egentligen inget annat än en kvalitetscertifiering av ditt dagliga arbete!

Vilka standarder kan man kvalitetscertifiera sig mot?

De vanligaste standarderna som du kan certifiera dig mot är:

 • ISO 9001: den kanske mest kända och vanligaste kvalitetscertifieringen. Det är en certifiering som fungerar både internationellt och nationellt. Syftet med standarden är, lite förenklat, att uppfylla krav, förebygga reklamationer och interna brister samt att ständigt förbättra sig. För mer information läs här.
 • FR2000: en certifiering som förutom kvalitet även omfattar miljö, arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete. Det är en nationell standard, dvs den är inte särskilt gångbar utomlands och den vänder sig främst till mindre och medelstora företag. För mer information läs här.

 

Det finns även ett antal branschspecifika standarder som beskriver hur kvalitetssäkringen i just den branschen ska gå till, t ex:

 

Vad behöver jag göra för att bli kvalitetscertifierad?

Gemensamt för alla standarder är att ditt kvalitetsarbete måste genomgå en granskning av en oberoende organisation för att du ska få din kvalitetscertifiering. Om du ska bli certifierad enligt någon ISO-standard måste certifieringen ske av ett ackrediterat certifieringsbolag. För FR2000 måste certifieringen utföras av en av FR2000-kansliet godkänd certifieringsrevisor.

Vad vill då certifieringsrevisorn titta på? Det varierar beroende på vilken standard som är aktuell men om vi utgår från ISO 9001 eller FR2000 behöver du kunna visa upp:

 • den dokumentation som standarden kräver, bl a:
  • kvalitetspolicy,
  • kvalitetsmål och handlingsplaner till dessa,
  • kvalitetssystemets omfattning & processer,
  • dina intressenter samt vilka krav de ställer,
  • vilka risker & möjligheter som du har samt handlingsplaner där det behövs,
  • fördelningen av ansvar & befogenheter inom organisationen,
  • bevis för att kompetenskraven uppfylls,
  • de rutiner för att säkerställa att ditt dagliga arbete uppfyller de krav som ställs på respektive process,
  • leverantörsbedömningar & leverantörsutvärderingar,
  • dokumenterade egenkontroller,
  • kvalitetsprestandan hur den mäts,
  • m m
 • resultat internrevision och
 • protokoll ledningens genomgång.

 

Mer information om själva certifieringsprocessen finns på vår hemsida.

Hur lång tid tar en kvalitetscertifiering?

Hur lång tid det tar från det att du börjar ta fram din dokumentation till dess du har din kvalitetscertifiering beror på vilken ordning och reda du har från början och hur stort företaget är. Man brukar generellt säga att det tar 6 månader och då med ett tempo som innebär att vi träffas var tredje vecka.

Vad kostar en kvalitetscertifiering?

Åter igen så beror kostnaden på hur mycket du har på plats från början och hur stora ni är. Kostnader som uppstår är:

 • själva certifieringskostnaden som certifieringsbolaget tar ut,
 • ev konsultkostnader, om du väljer att ta hjälp av en konsult. En fördel med konsulthjälp är att du kommer rätt från början,
 • din interna kostnad, dvs kostnaden för den/de som arbetar med att ta fram kvalitetssystemet.

 

När det gäller den externa kostnaden är vårt råd att ta in offerter från olika certifieringsbolag och konsultbolag, jämför noga vad som ingår i respektive upplägg. Om något är ovanligt billigt finns det oftast någon hake, t ex att någon del som krävs inte ingår. Titta även till totalkostnaden och inte enbart till timdebiteringen. Det finns många som håller en låg timkostnad, men där det tar mycket längre tid än de som har en lite högre timkostnad.

Slutligen, vilken nytta får jag av en kvalitetscertifiering?

Målsättningen med ett kvalitetssystem är att du ska minska dina kvalitetsbristkostnader, dvs de kostnader som uppstår när du inte gör rätt från början. Dvs kostnaden för både interna och externa reklamationer minskar med ett väl implementerat kvalitetssystem.

En bonus är bättre ordning och reda samt att du arbetar systematisk med att både förebygga problem innan de uppstår samt hantera problem om de trots allt uppstår.

 

Låter detta spännande? Ta då och kontakta Marie på 08-7747777 alternativt marie@certway.se, så berättar vi mer!

Previous reading
Ricoh IT-Partner i Örebro är nu certifierade
Next reading
Kinna Måleri är nu certifierade