Så var det ett nytt år och i och med det börjar också nya lagar gälla. Några som du behöver ha kontroll på är följande: 

Nya lagar 2021

1​​ jan: 

 • AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning träder ikraft. Nyheter är:
  • regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet,
  • att nya ska arbetsplatser vara anpassade efter de med funktionsnedsättning t ex ska dörrbredd en vara anpassade för rullstolar och utrymningsvägarna anpassade för de med funktionsnedsättning,
  • i​​ o m att AFS 2020:1 träder i kraft upphör även AFS 2008:13 Skyltar & signaler, AFS 1998:2 Arbete i kylda livsmedelslokaler samt AFS 1997:2 Arbete i stark värme att upphöra.​
 • ​​REACH-förordningen: UFI-kod ska finnas i säkerhetsdatabladen. 

 

2 jan

 • ​​REACH-förordningen: förbud mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten, eftersom det kan orsaka allvarliga akuta lungskador. Detta gäller om sprejen också innehåller organiska lösningsmedel. Yrkesmässiga användare ska få särskild information om riskerna med TDFA-produkter i märkning och säkerhetsdatablad. Syftet med begränsningen är att skydda allmänheten och att göra yrkesmässiga användare medvetna om riskerna med produkterna. 

 

4 jan

 • REACH-förordningen: ​tillstånd enligt Reach-förordningen för oktylfenoletoxilat och nonylfenoletoxilat. Tillstånd krävs både för användning och utsläppande på marknaden. Det finns vissa undantag.

 

5 jan

 • Avfallsdirektivet: t​​illverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i varorna till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Det gäller om halten av ämnet i varan är minst 0,1 viktprocent. 

 

3 feb

 • Reach-förordningen: förbud mot nonylfenoletoxilat i kläder och andra textilier som kan komma att tvättas i vatten om de innehåller mer än 0,01 viktprocent av ämnet. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. 

 

20 feb

 • AFS 2011:19 Kemiska produkter: fr o med detta datum omfattas dieselavgaser och arbete som innebär hudexponering för vissa använda mineraloljor av de särskilda krav som gäller på carcinogena, mutagena reproduktionsstörande ämnen  dvs krav på utredning om varför det inte går att ersätta produkten samt en dokumenterad riskbedömning )
 • AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden: elva ämnen får nya eller sänkta gränsvärden. Några av de ämnen som berörs av förändringen är beryllium, dieselavgaser, MOCA och N-metyl-2-pyrrolidon (NMP). Kravet på tillstånd för att hantera MOCA tas bort, i och med att ett gränsvärde förs in.

 

20 maj

 • Leksaksdirektivet: strängare gränsvärden införs för innehåll av det cancerframkallande ämnet formaldehyd i leksaker. Dessutom kommer helt nya gränsvärden för hur mycket formaldehyd som får avges från leksaker av plast och trä. Strängare gränsvärden för hur mycket aluminium som får läcka från leksaker börjar också gälla denna dag.
 • Farliga ämnen i elektriska & elektroniska produkter: Användning av ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP i medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument som räknas som elektronik förbjuds . Gränsvärdet är 0,1 viktprocent i homogent material, till exempel mjuk plast. Ämnena förbjöds två år tidigare i övriga typer av elektronikvaror. Ftalater används ofta som mjukgörare i plast. 

 

Behöver du hjälp med att bevaka gällande lagar? Läs under lagregisterstjänst eller kontakta oss

Previous reading
Rios Bygg & Anläggningsmätning AB är ISO 45001-certfierade
Next reading
Oscar Medtec är nu certifierade