AFS 2001 & SAM
Vad är AFS 2001:1 och SAM?

AFS 2001:1 är en föreskrift från Arbetsmiljöverket som heter Systematiskt ArbetsMiljöarbete (förkortas SAM) och omfattar samtliga företag i Sverige. Tidigare gick det att certifiera sig mot AFS 2001:1, men sedan ISO 45001 kom har detta inte varit möjligt.

Vad krävs enligt AFS 2001:1?

Följande krav måste uppfyllas för att du ska uppfylla författningskraven;
Arbetsmiljöpolicy: Du måste ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver riktlinjerna för ditt arbetsmiljöarbete. Om du har fler än 10 anställda måste den vara dokumenterad.
Samverkan: All personal ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö. I praktiken innebär det att du arrangerar interna möten där du och dina anställda diskuterar arbetsmiljön på företaget.
Ansvar och befogenheter: Du måste fördela arbetsmiljöansvaret inom företaget. Om du har fler än 10 anställda ska denna fördelning vara dokumenterad.
Kompetens: Personalen ska ha den kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter inklusive kunskaper om de risker som finns på arbetsplatsen samt hur de ska arbeta för att förebygga dessa risker.
Riskbedömning: Du ska identifiera vilka risker som finns på arbetsplatsen samt vidta åtgärder för att förebygga eller eliminera dessa risker. Observera att denna riskbedömning ska vara skriftlig.
Rutiner: Det ska finnas dokumenterade rutiner för hur personalen ska arbeta för att förebygga riskerna i de fall som riskerna bedöms som allvarliga.
Utredning av olyckor och allvarliga tillbud Det finns också krav på att det ska ske en utredning för alla allvarliga tillbud och olyckor. Anmälan och utredning sker via följande länk; https://anmalarbetsskada.se/
Skriftlig sammanställning: Du ska göra en årlig sammanställning av inträffad ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. Denna sammanställning ska vara skriftlig.
Uppföljning av SAM-arbetet: Föreskriften kräver också att du ska göra en uppföljning (=egenkontroll) av ditt arbetsmiljöarbete. Om ni är fler än 10 anställda ska denna uppföljning vara skriftlig.
Företagshälsovård: Har ni inte kompetensen för ert systematiska arbetsmiljöarbete inom företaget kan ni anlita företagshälsovården som hjälp. Observera att företagshälsovården då ska ha kompetens inom just företagshälsovård.

Vad kan vi hälpa till med?

På Certway har vi många duktiga arbetsmiljökonsulter och vi kan hjälpa dig med allt från göra punktinsatser som att göra riskbedömningar, utbilda personalen till att vägleda dig genom framtagningen av hela ert systematiska arbetsmiljöarbete. Kontakta oss om du vill veta mer.