SAM- Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Du kanske har hört talas om SAM, men vad är det och vad är du som arbetsgivare skyldig att föra enligt svensk lagstiftning?

Vad är SAM?

SAM är en förkortning av ordet Systematiskt Arbetsmiljöarbete och är ett lagkrav som beskrivs i AFS 2001:1. Det innebär att alla företag i Sverige måste ha ett SAM. 

Kraven på ett arbetsmiljöarbete enligt SAM ökar också både vid upphandlingar och från den privata sektorn. Orsaken är bland annat det ökade engagemanget i miljö– och hållbarhetsarbete. Inget företag vill ju hängas ut i pressen p.g.a. sina leverantörer inte sköter sitt arbete.

Innehållsförteckning

Varför systematiskt arbetsmiljöarbete?

Det första uppenbara svaret på frågan är, att det är ett lagkrav! Men SAM är faktiskt något som du gör för din lönsamhet och dina medarbetares skull. 

SAM påverkar lönsamheten på ett positivt sätt, genom att ett aktivt arbetsmiljöarbete kan ge minskad sjukskrivning och frånvaro bland medarbetarna. Ökad trivsel bland medarbetarna brukar också påverka produktionen positivt. 

Med ett aktivt SAM, där dina medarbetare är delaktiga, kan också innebära att du får en ökad trivsel, minskad risk för att medarbetarna skadas eller drabbas av ohälsa på grund av jobbet. Med andra ord är SAM något positivt för dina medarbetare.

Vad innebär SAM?

SAM innebär att du ska:

 1. Kartlägga dina arbetsmiljörisker och riskbedöma dessa. Du ska dessutom vidta åtgärder för att eliminera eller förebygga dina allvarliga arbetsmiljörisker.
 2. Ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål.
 3. Fördela ansvar och befogenheter för arbetsmiljöarbetet internt inom organisationen.
 4. Säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och behörigheter gällande arbetsmiljörisker och det dagliga arbetet med SAM.
 5. Ha rutiner som beskriver ditt SAM-arbete.
 6. Utreda och agera på olyckor och tillbud. Det ska även finnas sätt för medarbetarna att rapportera olyckor och tillbud.
 7. Mäta och följa upp SAM-arbetet, dvs sätta nyckeltal för arbetsmiljöarbetet.
 8. Ha tillgång till företagshälsovård om de interna resurserna och kunskaperna inte räcker till.

Ovanstående ska vara dokumenterat om ni är mer än 10 anställda på företaget. Observera att punkt 6 alltid ska dokumenteras.

Kan man certifiera sitt systematiska arbetsmiljöarbete?

Svaret är ja! Om du vill certifiera ditt SAM, så kan du men några mindre justeringar certifiera dig enligt ISO 45001. Det du behöver lägga till är några mindre områden som t ex interna revisioner, ledningens genomgång och en arbetsmiljö-SWOT. 

Vanliga frågor om systematiskt miljöarbete (SAM)

Poängen är att arbeta på ett systematiskt sätt för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

 • Att man skall kartlägga och bedöma arbetsmiljörisker.
 • Vidta åtgärder för att om möjligt eliminera risken. Om det inte går vidta förebyggande åtgärder eller åtgärder för att minimera risken.
 • Därefter följa upp och utvärdera om vidtagna åtgärder haft önskad effekt eller inte.

Kartlägga arbetsmiljön, identifiera risker, bedöma riskernas allvarlighetsgrad och sannolikhet, prioritera vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga och eliminera eventuella risker.

En arbetsmiljöpolicy fungerar som en vägvisare eller kompass för de som arbetar för eller åt ett företag vad som gäller ur arbetsmiljösynpunkt i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöpolicyn ska vara skriftlig.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och måste skapa en säker och hälsosam arbetsplats.

Arbetstagaren har en skyldighet att följa företagets arbetsmiljörutiner och anvisningar, samt att rapportera eventuella faror, problem, tillbud och olyckor till arbetsgivare

I en kontorsmiljö tittar man bland annat på luftkonditionering, huruvida arbetsstationer är ergonomiskt anpassade och så vidare. I en industrimiljö eller en verksamhet som opererar maskiner är kraven i grunden samma, men man måste naturligtvis väga in andra risker i arbetsmiljön. Utgångspunkten är en säker, trygg och hållbar arbetsmiljö för människor. Ett bra hjälpmedel är skyddsronderna.

Genom att skapa en stödjande och positiv arbetskultur där man uppmuntrar öppen kommunikation och samarbete. Möjliggöra för samråd med skyddsombud, skyddskommitté eller om det saknas med all personal. Alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet!

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!