Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad är det?

Alla företag är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att du som arbetsgivare ska kartlägga och ta fram åtgärder för att eliminera eller förebygga risker på arbetsplatsen.

Om du behöver hjälp med detta, kontakta oss och vi hjälper till.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Kraven som ställs på företagens systematiska arbetsmiljöarbete finns beskrivna i Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och den utgör grunden i ett företags arbetsmiljöarbete.

Flödet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att:

 • Kartlägga företagets arbetsmiljörisker.
 • Riskbedömning, vilka arbetsmiljörisker som är störst.
 • Agera, dvs eliminera eller förebygga arbetsmiljöriskerna.
 • Följa upp, om åtgärderna har haft avsedd effekt.
 • Korrigera, om något inte fungerar på avsett sätt.

1.    Kartlägga företagets arbetsmiljörisker

Kartläggningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att du ska lista alla fysiska och psykiska risker som finns i din organisation. Underlaget till kartläggningen kan du få från t ex:

 • rapporterade tillbud och olyckor,
 • statistik från sjukskrivningar,
 • skyddsronder,
 • medarbetarsamtal,
 • samråd med medarbetarna.

2.    Riskbedömning

Syftet med riskbedömningen är att du ska identifiera om ni har några risker som är allvarliga. Vad du gör är att bedöma riskerna från kartläggningen, hur allvarliga de är och hur stor sannolikheten är att de inträffar. Du får då en bra bild av hur allvarlig risken är totalt sätt. Det är sedan dessa allvarliga risker som du behöver arbeta vidare med i nästa steg.

3.     Agera, eliminera och förebygga arbetsmiljörisker

Nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att agera, dvs vidta åtgärder för att eliminera eller om det inte går, förebygga de allvarliga arbetsmiljörisker som du identifierade i föregående steg.

När du beslutar vilka åtgärder som ska vidtas använder du dig av åtgärdstrappan, dvs du vidtar åtgärder enligt följande prioritering:

 1. Eliminera faran eller risken.
 2. Ersätt, förändra eller byt ut faran eller risken.
 3. Vidta tekniska åtgärder eller omorganisera arbetet.
 4. Vidta administrativa åtgärder (t ex ta fram instruktioner, utbildningar).
 5. Använda personlig skyddsutrustning.

4.     Följa upp, har åtgärderna haft effekt?

För att du ska vara säker på att åtgärderna som ni har vidtagit har avsedd effekt ska nu följa upp och mäta ert systematiska arbetsmiljöarbete. Du måste ta fram nyckeltal för ert arbetsmiljöarbete. Detta ska sedan mätas med den frekvens som ni har beslutat.

En del i uppföljningen kan också vara att göra medarbetarundersökningar eller utföra skyddsronder. Som ni ser kan underlaget som används till kartläggningen även vara en del av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

5.    Korrigera, om något inte fungerar

Om era nyckeltal visar på att ert systematiska arbetsmiljöarbete inte fungerar på avsett sätt, då behöver ni vidta korrigerande åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Delaktighet

Ett av kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att alla medarbetare ska vara delaktiga i samtliga aktiviteter ovan. Om du har ett skyddsombud räcker det att hen är delaktig i ovanstående. Men om det saknas måste du genomföra ovanstående med alla medarbetare.

Övrigt som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Övriga moment som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet är:

 • det ska finnas en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål,
 • ansvaret för arbetsmiljöarbetet ska fördelas inom organisationen,
 • kompetenskrav för arbetsmiljöarbetet och kompetensutveckling för att bibehålla denna.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.