Vad innebär en miljöcertifiering?

Det blir allt vanligare att det ställs krav på en miljöcertifiering vid både offentliga upphandlingar och från privata företag. Orsaken är ökad miljömedvetenhet till följd av ”Greta-effekten” samt att företag som redan är miljöcertifierade ska kommunicera miljökrav på sina leverantörer.

Men vad är en miljöcertifiering?

Idag kan man miljöcertifiera sig mot 3 olika standarder:

 • ISO 14001: den vanligaste miljöcertifieringen,
 • FR2000: vänder sig till små & medelstora företag och innebär även en certifiering av sitt kvalitets- och arbetsmiljöarbete,
 • EMAS: en frivillig EU-förordning för att företag ska miljöcertifiera sig.

Hur får jag min miljöcertifiering?

För att du ska kunna bli miljöcertifierad måste ditt miljöarbete granskas av en revisor från ett ackrediterat certifieringsbolag. Själva certifieringen sker i 2 steg:

Steg 1: en granskning av dokumentationen (miljöledningssystem) som beskriver ditt miljöarbete.

Steg 2: en granskning av att ditt dagliga arbete stämmer överens med det som du har beskrivit i ditt miljöledningssystem. Det innebär att de kommer att granska avfallshanteringen, kemikaliehanteringen, brandskyddsarbetet samt att miljöhänsyn tas vid inköp, utveckling av nya produkter/tjänster, produktion etc.

Men, hur ska jag göra för att få min miljöcertifiering?

Nedanstående checklista kan vara bra att använda dig av:

 1. Bestäm vilken standard du ska miljöcertifiera dig mot.
 2. Ta fram den dokumentation som krävs av miljöstandarden som du valt.
 3. Utbilda dina medarbetare i ert miljöarbete.
 4. Utför internrevision (en typ av egenkontroll av ditt miljöarbete) och dokumentera resultatet.
 5. Genomför ledningens genomgång, där ni utvärderar hur miljöarbetet går och tar beslut om ev åtgärder och resurser för att driva miljöarbetet mot ständig förbättring.

När du är färdig med dessa fem steg är du redo för certifieringsrevisionerna (steg 1 och steg 2 ovan).

Vad händer när jag har blivit miljöcertifierad?

Många tror att då är man färdig och kan pusta ut, men det är då det riktiga miljöarbetet börjar! Certifieringsrevisorn kommer att granska ditt miljöarbete minst 1 ggr/år och hen vill då se att du har blivit bättre på miljö arbetet, dvs du har minskat ditt ekologiska fotavtryck!

Finns det en lägsta nivå för att få och behålla sin miljöcertifiering?

Lägsta nivån i miljöarbetet är att du måste uppfylla miljölagstiftningen och att du kan uppvisa en miljöförbättring från år till år.

Kan man förlora sin miljöcertifiering?

Ja, om man:

 • gör allvarliga överträdelser mot miljölagstiftningen,
 • inte åtgärdar avvikelser från certifieringsrevisionerna.

Vilken dokumentation krävs för en miljöcertifiering?

Det beror till viss del på vilken standard men gemensamt för alla standarder är följande dokument:

 • kartläggning över
  • hur du påverkar miljön, där du dessutom identifierar var du har din största miljöpåverkan (brukar kallas miljöaspektregister och betydande miljöaspekter),
  • vilka miljörisker och miljömöjligheter som finns med din verksamhet,
  • vilka intressenter som ställer miljökrav eller har miljöförväntningar på din verksamhet,
 • lista över alla miljölagar som du omfattas av,
 • miljöpolicy,
 • miljömål med handlingsplaner,
 • miljörutiner som innebär att du uppfyller miljölagar, relevanta miljökrav från övriga intressenter samt styr upp dina betydande miljöaspekter,
 • rutiner för att förebygga allvarliga miljörisker samt hur ni ska agera om de trots allt inträffar,
 • en sammanställning över den miljökompetens som krävs och hur ni säkerställer att den uppfylls,
 • hur ni kommunicerar internt och externt om ert miljöarbete,
 • hur ni hanterar miljöavvikelser,
 • hur ni följer upp ert miljöarbete genom:
  • interna revisioner
  • miljönyckeltal & ledningens genomgång.

Kan man nå en miljöcertifiering själv?

Du kan ta fram dokumentationen för att bli miljöcertifierad själv, men själva certifieringen sker av ett certifieringsbolag som är ackrediterat av SWEDAC.

Du ska vara medveten om att det kan vara bra att ta extern hjälp till att börja med, så att du kommer rätt i nivån på dokumentationen. Det är också lättare att ta fram miljöaspektregister, risk- & möjlighetsbedömning samt intressentanalys med hjälp av en konsult. Det brukar också bli billigare i slutänden, då det tar mycket längre tid att försöka klura ut hur man ska göra än att få en färdig lösning presenterad för sig.

Även lagregistret brukar vara svårt att ta fram själv och allvarligt talat finns det kanske roligare saker du kan göra.

Vill du veta mer finns information om ISO 14001FR 2000lagregister och våra konsulttjänster på vår hemsida. Du kan även kontakta oss direkt på 08-77 47 777 och marie@certway.se

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.