Vanliga avvikelser vid intern- & extern revision

Vanliga avvikelser vid revisioner

Här kommer en kort lista på vanliga avvikelser vid certifierings- och uppföljande revision:

Det går inte att utläsa beslut och underlag till beslut i protokollet från ledningens genomgång

Du kan vara kortfattad när du tar fram manualen, men ledningens genomgång är navet i ledningssystemets förbättringshjul. I protokollet ska det framgå hur ni har resonerat från de olika frågorna och vilka beslut som ni har tagit.

Internrevision har inte utförts enligt plan

Det är så lätt att skjuta på internrevisionen för annat arbete kommer i vägen. Följ er framtagna revisionsplan och fyll i revisionsprotokollet ordentligt. Det är också viktigt att alla avvikelser granskas och släcks inom rimlig tid (dvs inte efter 1 år …).

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!

Genomförda kompetenshöjande insatser har inte utvärderats

ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på att utförda kompetenshöjande insatser ska utvärderas om de har varit tillräckliga eller inte och denna utvärdering ska dokumenteras. En struntavvikelse kan tyckas, men den är viktig t ex vid kvalificering av personal. Du uppfyller kravet antingen genom att skriva i utvärderingen i utbildningsplanen, vid ledningens genomgång eller det vanligaste vid utvecklingssamtalet.

Målen är inte mätbara

När du ska ta fram mål ska de vara SMART:a, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Rimliga och Tidsatta. Dvs du ska tidsätta dem och göra dem mätbara t ex vår leveranssäkerhet ska vara 95% under 2022.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.