Vad är en Livscykelanalys?

Livscykelanalys är det ett nytt påfund? Svaret är nej, livscykelanalyser har gjorts ända sedan 1969/1970-talet. Det som räknas som den allra första livscykelanalysen gjordes faktiskt av Coca Cola under de åren. Lite senare gjordes även livscykelanalyser på olika förpackningar och avfallssystem bl.a. i Tyskland, Storbritannien och Sverige. Metodiken spred sig sedan vidare till andra branscher. Idag används livscykelanalyser inom de flesta produktområden. 

Vad kan en livscykelanalys användas till?

Livscykelanalyser har många användningsområden. De kan bl a användas till:

 • underlag till EPD:er, produktdeklarationer eller klimatdeklarationer,
 • beslutsunderlag till företagsbeslut,
 • forskningsändamål,
 • beslutsunderlag för produkt eller processdesign,
 • miljöcertifieringar,
 • miljömärkningar.

Innehållsförteckning

I Sverige har användningen av livscykelanalyser ökat drastiskt efter årsskiftet 2022, då kraven kom på att alla nya byggnader ska klimatdeklareras och då krävs det EPD:er för olika delar som ingår i byggnaden. Klimatdeklarationen ska sedan godkännas av Boverket och utan det godkännandet får byggnaden inget slutbesked.

Vill du veta mer om våra tjänster på livscykelområdet, kontakta då oss och vi berättar mer.

Livscykelanalys

Vad är en livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beskriva en produkts eller en tjänsts miljöpåverkan under hela dess livstid, dvs från vaggan till graven. Det innebär att allt från uttaget av råvaran till hur produkten eller tjänsten ska hanteras när den ska kasseras bör ingå i livscykelanalysen.

Syftet med livscykelanalysen är inte bara att få en uppfattning av miljöpåverkan, utan också att få en uppfattning av resursflödena. Dessa flöden används sedan för att se var den största miljöpåverkan är och vad man kan göra för att minska miljöpåverkan. Det är också kartläggningen av resursflödena som är den stora styrkan med en livscykelanalys, då den ger svar på fler frågor.  

Hur gör man en livscykelanalys?

För att kvalitetssäkra livscykelanalyserna, så att man gjorde dem på ett enhetligt sätt, finns det standarder i ISO 14000-serien som styr hur en livscykelanalys ska göras. Standarderna som är viktigast för livscykelanalysen heter:

 • ISO 14040: innehåller metodbeskrivning, krav på rapporteringen och granskning av LCA-studier m m.
 • ISO 14044: specificerar kraven för att utföra en livscykelanalys.

 

Arbetssättet för livscykelanalysen är uppdelad i 4 delar:

 1. Formulering av mål och omfattning av livscykelanalysen.
 2. Inventeringsanalys, dvs identifiering av flöden och data.
 3. Miljöpåverkans bedömning, dvs omvandla resultatet från inventeringen till miljöpåverkan.
 4. Tolkning, kommunikation av resultatet, så att det blir begripligt.

Hur lång tid tar det att göra en livscykelanalys?

Det låter kanske krångligt och omfattande att göra en livscykelanalys. Men som tur är finns det hjälpmedel att tillgå, bland annat i form av olika databaser där miljöpåverkan från olika råmaterial, energislag etc finns samlade. Det är också lämpligt att använda sig av någon som kan metodiken för livscykelanalyserna.

Tidsåtgången brukar vara 100-120 timmar för en enkel produkt, dvs en produkt som inte innehåller så många olika komponenter. Om det är en komplex produkt tar det längre tid.

Vad ska jag tänka på när jag beställer en livscykelanalys?

Om du ska beställa en livscykelanalys är det bra att tänka på följande:

 • Precisera mål och omfattning, dvs vad är syftet med studien? Hur ska resultatet presenteras? Vilken miljöpåverkan ska kartläggas? Vilka systemgränser ska dras? Vilken funktionell enhet ska användas?
 • Var delaktig i inventeringen, dvs dina kunskaper om produkten är oerhört viktig när det gäller produktens resursflöden. Du kan också vara delaktig vid insamlingen av mer specifika data än de som finns i databaserna, som är mer generiska.
 • Tolkningen, precisera hur resultaten ska användas.

 

Om du har en kunnig konsult på livscykelanalysområdet, kommer hen att lotsa dig rätt i frågorna ovan. Vill du veta mer, kontakta oss.

Låter det intressant?
Kontakta oss om du vill veta mer!