ISO-utbildningar

Vilka ISO-utbildningar krävs?

Alla certifieringsbara standarder ställer krav på att personalen ska vara kompetenta och medvetna om sin roll i ledningssystemet. Det innebär i praktiken att följande utbildningar krävs:

ISO 9001 Grundläggande kvalitetsutbildning omfattande: kvalitetspolicy, kvalitetsmål, avvikelsehantering samt aktuella arbetsrutiner.
ISO 14001 Grundläggande miljöutbildning omfattande: miljöpolicy, miljömål, företagets betydande miljöpåverkan samt miljörisker samt hur dessa ska förebyggas och hur man ska agera vid miljönödlägen.
ISO 45001 (och SAM) Grundläggande arbetsmiljöutbildning omfattande: arbetsmiljöpolicy och mål samt arbetsmiljöriskerna inom företaget och hur dessa ska förebyggas.
ISO 27001 Grundläggande utbildning i informationssäkerhet innehållande informationssäkerhetspolicy och mål samt allvarliga risker ur informationssäkerhetssynpunkt samt hur dessa ska förebyggas och hur man ska agera om de trots allt skulle inträffa.
FR2000 Grundläggande utbildning i det dagliga arbetet omfattande: policy, mål, miljöpåverkan, risker, aktuella rutiner samt nödlägesberedskap.
Alla standarder Internrevisorerna ska ha kunskaper i: aktuell standard, revisionsmetodik samt aktuellt ledningssystem.

Anlita oss för utbildningar

Om man ska utbilda medarbetarna kan det ibland vara bra att ta in en extern resurs för att få personalen att lyssna. Vi är duktiga på att involvera deltagarna med hjälp av olika övningar, tävlingar och kahoot-övningar. Vi anpassar dessutom utbildningen efter era önskemål.

Vi erbjuder dessutom både utbildningar för all personal, ledning, underchefer samt enskilda utbildningar för KMAA-samordnare/internrevisorer till billigare pris än öppna utbildningar.