Anlita oss för din ISO-utbildning!

Det kan ibland vara bra att ta in en extern resurs när det är dags för ISO-utbildning på företaget. Det kan vara så enkelt att dina medarbetare lyssnar bättre om det kommer någon utifrån som informerar om ert KMA-arbete. Det uppfattas som att det blir större tyngd i presentationen eller en ISO 9001 utbildning.

På Certway är vi duktiga på att involvera deltagarna under ISO-utbildningen med hjälp av olika övningar, tävlingar och kahoot-övningar med mera. Vi anpassar dessutom utbildningen helt efter era önskemål.

Vi erbjuder utbildningar för all personal, ledning, underchefer samt enskilda utbildningar för KMA-samordnare/internrevisorer till lägre pris än öppna utbildningar!

Vilka ISO-utbildningar krävs?

Alla certifieringsbara standarder som t ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 och FR2000, ställer krav på att medarbetarna ska vara kompetenta och medvetna om sin roll i ledningssystemet. Det innebär i praktiken att följande utbildningar krävs:

 • grundutbildning för all personal som omfattar:
  • policy & mål,
  • aktuella rutiner,
  • allvarliga risker, hur dessa förebyggs samt hur man ska agera om risken trots allt inträffar,
  • för ISO 14001 krävs även en utbildning i företagets betydande miljöpåverkan.
  • ISO 45001 krävs en utbildning av all personal som beskriver riskerna i deras arbete och hur dessa ska elimineras eller förebyggas. 
 • internrevisionsutbildning för internrevisorerna innehållande:
  • kraven i aktuell standard
  • revisionsmetodik
  • för miljö- och arbetsmiljörevisorer krävs även kunskaper i aktuell lagstiftning.
 

När det gäller ledningssystem och certifieringar enligt ISO 9001ISO 14001ISO 45001 och eller ISO 27001 finns det en uppsjö av utbildningar att välja på. 

Men vilka utbildningar krävs egentligen för att ditt företag ska kunna få sin certifiering?

Egentligen varierar kraven beroende på vilken standard som du ska certifiera dig mot. Det kan också variera beroende på vilken bransch du är i, men vi gör här en liten förenklad bild över kraven på utbildning i respektive standard.

Krav på utbildning i ISO 9001

I ISO 9001 finns krav på följande utbildningar:

  • Utbildning i kvalitetssystemet: all personal bör ha fått en introduktion i ert kvalitetsarbete och kvalitetssystem för att kvalitetssystemet ska anses vara implementerat i det dagliga arbetet. Grundutbildningen ska omfatta minst följande: kvalitetspolicy, kvalitetsmål, relevanta kvalitetsrutiner och avvikelsehantering.
  • Kvalitetssamordnare: den som ansvarar för kvalitetssystemet (samordnare, ansvarig, koordinator etc) bör dessutom ha utbildning i standarden ISO 9001.
 

Utöver det finns det givetvis utbildningar som är mer branschspecifika som mer är kopplade till kund- och/eller myndighetskrav som ställs på produkten eller tjänsten. Exempel på det är elbehörigheter, kylbehörigheter, körkort, MTK etc.

Utbildning ISO 9001

Krav på utbildning i ISO 14001

I ISO 14001 finns det också krav på en grundläggande utbildning i det dagliga miljöarbetet, men här ställs det också krav på övningar i nödlägesberedskap.

  • Utbildning i miljösystemet: på samma sätt som i ISO 9001 finns det krav på att all personal bör ha fått en introduktion i miljöarbetet och miljöledningssystemet. Utbildningen ska minst innehålla:
    • miljöpolicy,
    • miljömål,
    • betydande miljöpåverkan,
    • relevanta miljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa
  • Miljösamordnare, miljöansvarig, miljökoordinator etc: den som ansvarar för miljöledningssystemet bör även här ha utbildning i standarden ISO 14001 samt aktuell miljölagstiftning och branschens miljöpåverkan.
  • Nödlägesberedskap: i ISO 14001 ställs det även krav på övningar i relevanta miljönödlägen. Exempel på övningar kan vara brandövningar, agerande vid spill av kemikalier, agerande vid havererad reningsanläggning etc.
 

Även här kan det finnas behov av ytterligare miljöutbildningar där det finns ett krav från kunder, myndigheter eller andra branschkrav, t ex ADR-utbildning, vattenprovtagningsutbildning, kylbehörigheter, ECO-driving etc.

utbildning ISO 14001

Krav på utbildning i ISO 45001

Även i ISO 45001 finns det krav på en grundutbildning i arbetsmiljöarbetet. Skillnaden här är att det dessutom är ett myndighetskrav att all personal ska informeras om arbetsplatsens arbetsmiljörisker och hur dessa förebyggs. På samma sätt som i ISO 14001 finns det även krav på nödlägesövningar.

  • Utbildning i arbetsmiljösystemet: grundutbildningen i arbetsmiljöarbetet ska minst innehålla en genomgång av:
    • arbetsmiljöpolicy,
    • arbetsmiljömål,
    • arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder,
    • relevanta arbetsmiljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa samt
    • agerande vid tillbud och olyckor.
  • Skyddsombudsutbildning: om företaget har ett skyddsombud finns det också krav på att skyddsombudet ska ha fått utbildning i BAM (bättre arbetsmiljö) eller en skyddsombudsutbildning.
  • Arbetsmiljösamordnare eller motsvarande: behöver förutom utbildning i ISO 45001 även ha kunskaper inom relevant miljölagstiftning samt branschens arbetsmiljörisker.
  • Nödlägesberedskap: nödlägesövningar kan vara övningar i 1:a hjälpen, HLR, ABC, krishantering etc.
 

På arbetsmiljöområdet finns det dessutom många lagkrav på behörigheter som måste uppfyllas, t ex BAS P/BAS U, truckkörkort, liftkort, asbestutbildning, härdplastutbildning, Safety Construction Training etc.

Utbildningskrav på internrevisorn

Alla standarder ställer krav på att det ska finnas en internrevisor samt att denne ska ha utbildning i:

  • Revisionsmetodik: dvs hur man ska utföra interna revisioner,
  • Aktuell standard,

Interna eller externa utbildningar?

De finns ingen standard som ställer krav på att utbildningarna måste vara externa, dvs ske via extern part. Det innebär att ni kan utföra grundutbildningar, utbildning för samordnare samt internrevisorsutbildningar internt. Dock måste utbildningar som är ett formellt myndighetskrav utföras externt. Detta gäller även utbildningar som är kopplade till branschkrav som typ Safety Construction Training, MTK, certifierad golvläggare etc.

Exempel på övriga utbildningar

Exempel på övriga ISO-utbildningar eller KMA-utbildningar som kan vara bra är: 

 • Utbildning av ledningsgruppen i deras ansvar i KMA-arbetet. 
 • Utbildning av KMA-samordnare eller motsvarande.
 • Utbildning av inköpare hur de tar miljöhänsyn t ex.
 • Utbildning av utvecklare hur de kan ta miljö- och/eller arbetsmiljöhänsyn. 
 • Utbildning i hållbarhetsarbete.
 

Har du en egen idé på utbildning som du vill bolla ställer vi självklart upp även på det. Där är många fördelar med iso även för små företag som vill bli ISO certifierade

Observera att utbildningarna ska dokumenteras!

Ett vanligt misstag är att man genomför utbildningarna, men man glömmer att dokumentera att de har blivit genomförda. Så kom ihåg att dokumentera vilka som deltagit vid interna utbildningar samt ta kopia på utbildningsintyg som dina medarbetare fått på sina externa utbildningar och spara dessa enligt vad ni angett i ert ledningssystem!

Vill du veta mer eller ha hjälp med att utbilda internrevisorer, all personal, samordnare etc – kontakta då oss så berättar vi mer.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.

Här finns vi:

Huddinge, Uttran, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.