ISO 45001

ISO 45001 är arbetsmiljöstandarden som ersätter OHSAS 18001 och AFS 2001:1. OBS att senast våren 2021 måste certifikaten enligt dessa gamla standarder uppgraderas till ISO 45001.

Hur blir man ISO 45001 certifierad?

Precis som alla andra ledningssystem som är certifieringsbara måste följande vara på plats för att du ska kunna certifiera dig enligt ISO 45001.

1. Information: jämfört med andra standarder ställs det mer krav på dokumenterade rutiner för hur medarbetarna ska arbeta för att förebygga arbetsskador och olyckor, Det ställs även krav på att medarbetarna ska vara delaktiga vid framtagandet av informationen.
2. Utbildning: förutom att det är ett krav i ISO 45001, är det även ett lagkrav att personalen ska få en utbildning i riskerna som finns på arbetsplatsen samt hur de ska arbeta för att förebygga dessa. 
3. Internrevision: för att du ska vara säker på att alla lag- och standardkrav uppfylls, utförs en internrevision innan certifieringsrevisionen. Då får du dessutom en tydlig åtgärdslista på vad du måste åtgärda innan certifieringen. Som bonus får du dessutom en revisionsrapport som du kan visa upp vid certifieringsrevisionerna. 

4. Ledningens genomgång: ett annat dokument som certifieringsrevisorn efterfrågar är protokollet från ledningens genomgång. Det är ett möte där ledningen utvärderar hur arbetsmiljöarbetet fungerar samt beslutar om åtgärder och tillsätter resurser när de bedöms finans ett behov.
Nu är det dags för certifieringsrevisorerna att granska ert arbetsmiljöarbete. Denna process brukar delas upp i 2 olika steg, som vi här kallar certifieringsrevision 1 respektive 2. Efter respektive certifieringsrevision får du avvikelser på de brister som upptäcks.
Avvikelserna från 1 :an måste åtgärdas innan 2:an. Avvikelserna från 2:an måste rapporteras in av dig och åtgärderna godkännas av certifieringsrevisorn innan du kan få ditt certifikat.

Vad händer efter certifieringen?

Ja, det är nu som själva arbetsmiljöarbetet fungerar. Dvs du måste fortsätta att kartlägga arbetsmiljöriskerna, rapportera tillbud & olyckor, utföra interna revisioner, genomföra ledningens genomgång m m.
Certifieringsrevisorerna kommer nämligen ut minst 1 ggr/år för att granska att du fortsätter att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

Vad kan Certways ISO 45001-konsulter hjälpa till med?

Arbetet med arbetsmiljöfrågorna kan vara svårt att klara av på egen hand. Dels för att det är mycket lagkrav som du måste ha kontroll på, dels för att du måste få personalen delaktig vid framtagningen av arbetsmiljöarbetet. Och då kan det vara bra med externt stöd i arbetet.
Många av våra ISO 45001-konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom olika typer av branscher t ex byggbranschen, mekaniska verkstäder, men även inom rena tjänsteföretag där fokus istället kommer på psykosociala risker snarare än fysiska.
Vi hjälper dig med allt från riskbedömning med personalen, framtagning av information/manual, utbildning av ledningen och andra chefer samt utförande av interna revisioner. Vill du veta mer, kontakta då oss.
Vi garanterar att du får ett enkelt arbetsmiljösystem, som du kan sköta själv efter du nått din certifiering!

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en internationell standard, som beskriver hur du ska arbeta för att förebygga att dina medarbetare drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa på arbetet. Att det är en internationell standard innebär att alla företag som är certifierade enligt denna standard uppfyller samma krav.
Tidigare kunde man arbetscertifiera sig enligt OHSAS 18001 eller AFS 2001:1. Denna möjlighet har nu tagits bort och senast våren 2021 måste de som har dessa certifieringar uppgradera sig enligt ISO 45001.

Vad krävs enligt ISO 45001?

När du ska certifiera dig enligt måste följande krav uppfyllas: 
delaktighet, personalen måste vara delaktiga vid framtagandet av riskbedömning, policy, mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet.
ledningens engagemang, dvs ledningen måste vara engagerad i arbetsmiljöarbetet. 
Övrigt som måste kunna visas upp är: 
• arbetsmiljöpolicy.
• arbetsmiljömål.
• riskbedömning arbetsmiljö inkl handlingsplaner.
• arbetsmiljömöjligheter inkl handlingsplaner.
• relevanta intressenter samt deras bindande krav (inkl lagregister).
• rutiner för att förebygga olyckor samt säkerställa att bindande intressantkrav uppfylls.
• rutiner för att rapportera tillbud/olyckor samt agerande vid olycka.
• fördelningen av miljöansvar och miljöbefogenheter.
• vilka kompetenskrav ur arbetsmiljösynpunkt, som ställs på medarbetarna.
• hur arbetsmiljöfrågorna kommuniceras internt och externt inkl hur samråd säkerställs.
• resultat interna revisioner.
• protokoll ledningens genomgång.
• resultat nyckeltal för arbetsmiljöarbetet.
• m m.

Hur inför man ISO 45001?

En av de viktigaste delarna när man inför ISO 45001 är att involvera både medarbetare och ledning i arbetet. Detta kan lösas t ex genom att skyddsombudet och någon representant för ledningen är med vid framtagningen. Ett annat sätt är att anordna en workshop med alla medarbetare för att kartlägga och riskbedöma arbetsmiljöriskerna.
Om du ska införa ett ISO 45001-system börjar man med att kartlägga vilka arbetsmiljörisker respektive arbetsmiljömöjligheter som finns. Som underlag för denna kartläggning kan du använda resultaten från: 
• skyddsronder
• medarbetarsamtal
• inrapporterade tillbud och inträffade olyckor
• medarbetarundersökningar m m. 
Arbetsmiljöriskerna listas och prioriteras utifrån hur stor risken(konsekvensen risken är. Handlingsplaner tas fram för de risker som är allvarligast. 
I samband med kartläggningen ska även intressenterna kartläggas dvs vilka ställer krav på ditt arbetsmiljöarbete. Ex på intressenter är myndigheter, medarbetare, facket m fl. 
De intressenter som ställer krav som ni måste uppfylla sammanställs i en lista. 
Manual
Utifrån kartläggningen tas sedan manualen fram, som beskriver hur du ska arbeta för att: 
- uppfylla relevanta miljöförfattningar och övriga bindande intressentkrav. 
- förebygga arbetsplatsolyckor och annan ohälsa på arbetsplatsen. 
I detta läge tas även arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål fram. Och glöm inte att medarbetarna ska vara involverade i detta arbete. 
Arbetsmiljöutbildning för alla medarbetare
Nu hjälper det inte att du har beskrivit hur medarbetarna ska arbeta för att förebygga skador och ohälsa. Medarbetarna måste också vara medvetna om vilka risker som arbetsplatsen har ur arbetsmiljösynpunkt samt hur de ska arbeta för att förebygga dessa. Det är med andra ord dags för en utbildning!
Internrevision
Internrevision utförs för att kontrollera att arbetsmiljörutinerna som står i manualen följs samt för att kontrollera att medarbetarna är medvetna om dem. 
Ledningens genomgång
För att arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att eldningen engagerar sig i arbetet och tillsätter resurser för det. Detta görs formellt vid ett ledningsmöte som standarden kallar för ledningens genomgång och vid detta möte följs arbetsmiljöarbetet upp, beslut tas om ev åtgärder och resurser tillsätts.

Varför ISO 45001?

Det är idag ett lagkrav att företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (se AFS 2001:1 & SAM) och ISO 45001 är ett bra sätt att bedriva detta arbete på.
En arbetsmiljöcertifiering är dessutom något som man gör i första hand för att måna om sin personal, även om det idag blir allt vanligare att krav ställs vid t ex offentliga upphandlingar och från större företag.