ISO 3834

Hur blir man ISO 3834 certifierad?

Innan ledningssystemet för kvalitetssäkringen av svetsningen måste du bestämma vilken nivå du ska certifiera dig mot. Det finns nämligen 3 olika nivåer, som du kan välja mellan; 
- ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav 
- ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav 
- ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav
Det är väldigt viktigt att du väljer rätt nivå. Vid valet ska du utgå ifrån; 
- krav från kunder 
- krav i direktiv, produktstandarder 
- krav i föreskrifter från myndigheter 
- produktens, detaljens, svetsförbandets inverkan på säkerhet och funktion 
- svetsningens komplexitet 

Vad kan vi hjälpa till med?

Våra ISO 3834-konsulter kan hjälpa dig med allt från att välja vilken nivå du ska certifiera dig enligt till att ta fram WPS:er och införa ledningssystemet. Självklart kan vi även hjälpa dig med att utbilda personal och utföra interna revisioner.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är ISO 3834?

Vill du kvalitetssäkra dina svetsprocesser är det standarden ISO 3834 som gäller. Idag är ISO 3834 en vanlig referens i många produktstandarder och krav från beställare när krav på svetsning behöver förtydligas.
Vid certifiering mot ISO 3834 är det en fördel om du har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001.
Från och med den 1 juli 2014 måste dessutom verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål och aluminium vara certifierade enligt EN 1090. För att kunna bli certifierade enligt EN 1090, måste du först införa ISO 3834.

Vad krävs enligt ISO 3834

Nedan följer en sammanställning över vilka krav som ställs. Beroende på vilken kravnivå som ni väljer varierar också omfattningen i själva kravet. 
1. Genomgång av krav och teknisk genomgång 
Du ska gå igenom vilka krav som finns i kontraktet inklusive en genomgång av de tekniska underlagen som beställaren tillhandahåller. Du ska vid genomgången kontrollera att du kan uppfylla kraven och att du har den information som krävs för att kunna utföra uppdraget. 
2. Kompetenskrav på personal 
Du ska säkerställa att svetsare, svetsoperatörer, svetsansvarig och underleverantörer har den kompetens som krävs enligt standarden. Det ska också finnas rutiner för att kvalificera personalen. 
3. Utrustning 
Du ska sammanställa en lista över den utrustning som används och av listan ska det framgå vilken kapacitet utrustningen har samt hur den ska underhållas. 
4. Produktionsplanering 
Du ska ta fram dokumenterade planer för hur produktionen ska gå till. 
5. Svetsdatablad 
Svetsdatablad eller WPS:er ska tas fram för produktionen och du ska säkerställa att de används på rätt sätt i produktionen. 
6. Kvalificering av svetsprocedurer 
Svetsprocedurer ska kvalificeras före produktion. Det ska finnas en metod som beskriver hur detta ska gå till och denna ska stämma överens med aktuell kravnivå. 
7. Kontroll och provning 
Du ska planera in kontroll och provning vid lämpliga tillfällen under produktionsarbetet. När och hur ofta beror på kontrakt, produktstandard, svetsmetod och typ av konstruktion. Observera att kontroll ska ske både före, under och efter tillverkning. 
8. Material 
Du behöver en rutin för hur du gör inköpen på sådant sätt att det är rätt material som köps in, hur godsmottagning ska ske och hur du hanterar materialcertifikaten. Du ska också ha rutiner för hur materialet spåras och lagerhanteras. 
9. Värmebehandling efter svetsning 
Rutiner behövs för att beskriva hur värmebehandling efter svetsning ska ske och kontrolleras. 
10. Avvikelsehantering 
Du behöver rutiner för att beskriva hur du hanterar avvikande produkter och vidtar korrigerande åtgärder. 
11. Kalibrering 
Du behöver lista vilken mätutrustning som du använder inom produktionen. Denna utrustning ska kalibreras och du ska kunna visa att denna kalibrering är gjord. 
12. Spårbarhet 
Identitet och spårbarhet ska upprätthållas genom hela tillverkningsprocessen, då så krävs. 
13. Dokumentstyrning 
Du ska ta fram en rutin för hur styrande och redovisande dokument ska hanteras.