Vilken utbildning krävs för en ISO-certifiering?

När det gäller ledningssystem och certifieringar enligt ISO 9001ISO 14001, ISO 45001 och eller ISO 27001 finns det en uppsjö av utbildningar att välja på. Men vilka utbildningar krävs egentligen för att ditt företag ska kunna få sin certifiering?

Egentligen varierar kraven beroende på vilken standard som du ska certifiera dig mot. Det kan också variera beroende på vilken bransch du är i, men vi gör här en liten förenklad bild över kraven på utbildning i respektive standard.

Krav på utbildning i ISO 9001

I ISO 9001 finns krav på följande utbildningar:

 • Utbildning i kvalitetssystemet: all personal bör ha fått en introduktion i ert kvalitetsarbete och kvalitetssystem för att kvalitetssystemet ska anses vara implementerat i det dagliga arbetet. Grundutbildningen ska omfatta minst följande: kvalitetspolicy, kvalitetsmål, relevanta kvalitetsrutiner och avvikelsehantering.
 • Kvalitetssamordnare: den som ansvarar för kvalitetssystemet (samordnare, ansvarig, koordinator etc) bör dessutom ha utbildning i standarden ISO 9001.

Utöver det finns det givetvis utbildningar som är mer branschspecifika som mer är kopplade till kund- och/eller myndighetskrav som ställs på produkten eller tjänsten. Exempel på det är elbehörigheter, kylbehörigheter, körkort, MTK etc.

Utbildning ISO 9001

Krav på utbildning i ISO 14001

I ISO 14001 finns det också krav på en grundläggande utbildning i det dagliga miljöarbetet, men här ställs det också krav på övningar i nödlägesberedskap.

 • Utbildning i miljösystemet: på samma sätt som i ISO 9001 finns det krav på att all personal bör ha fått en introduktion i miljöarbetet och miljöledningssystemet. Utbildningen ska minst innehålla:
  • miljöpolicy,
  • miljömål,
  • betydande miljöpåverkan,
  • relevanta miljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa
 • Miljösamordnare, miljöansvarig, miljökoordinator etc: den som ansvarar för miljöledningssystemet bör även här ha utbildning i standarden ISO 14001 samt aktuell miljölagstiftning och branschens miljöpåverkan.
 • Nödlägesberedskap: i ISO 14001 ställs det även krav på övningar i relevanta miljönödlägen. Exempel på övningar kan vara brandövningar, agerande vid spill av kemikalier, agerande vid havererad reningsanläggning etc.

Även här kan det finnas behov av ytterligare miljöutbildningar där det finns ett krav från kunder, myndigheter eller andra branschkrav, t ex ADR-utbildning, vattenprovtagningsutbildning, kylbehörigheter, ECO-driving etc.

utbildning ISO 14001

Krav på utbildning i ISO 45001

Även i ISO 45001 finns det krav på en grundutbildning i arbetsmiljöarbetet. Skillnaden här är att det dessutom är ett myndighetskrav att all personal ska informeras om arbetsplatsens arbetsmiljörisker och hur dessa förebyggs. På samma sätt som i ISO 14001 finns det även krav på nödlägesövningar.

 • Utbildning i arbetsmiljösystemet: grundutbildningen i arbetsmiljöarbetet ska minst innehålla en genomgång av:
  • arbetsmiljöpolicy,
  • arbetsmiljömål,
  • arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder,
  • relevanta arbetsmiljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa samt
  • agerande vid tillbud och olyckor.
 • Skyddsombudsutbildning: om företaget har ett skyddsombud finns det också krav på att skyddsombudet ska ha fått utbildning i BAM (bättre arbetsmiljö) eller en skyddsombudsutbildning.
 • Arbetsmiljösamordnare eller motsvarande: behöver förutom utbildning i ISO 45001 även ha kunskaper inom relevant miljölagstiftning samt branschens arbetsmiljörisker.
 • Nödlägesberedskap: nödlägesövningar kan vara övningar i 1:a hjälpen, HLR, ABC, krishantering etc.

På arbetsmiljöområdet finns det dessutom många lagkrav på behörigheter som måste uppfyllas, t ex BAS P/BAS U, truckkörkort, liftkort, asbestutbildning, härdplastutbildning, Safety Construction Training etc.

Utbildningskrav på internrevisorn

Alla standarder ställer krav på att det ska finnas en internrevisor samt att denne ska ha utbildning i:

Interna eller externa utbildningar?

De finns ingen standard som ställer krav på att utbildningarna måste vara externa, dvs ske via extern part. Det innebär att ni kan utföra grundutbildningar, utbildning för samordnare samt internrevisorsutbildningar internt. Dock måste utbildningar som är ett formellt myndighetskrav utföras externt. Detta gäller även utbildningar som är kopplade till branschkrav som typ Safety Construction Training, MTK, certifierad golvläggare etc.

Observera att utbildningarna ska dokumenteras!

Ett vanligt misstag är att man genomför utbildningarna, men man glömmer att dokumentera att de har blivit genomförda. Så kom ihåg att dokumentera vilka som deltagit vid interna utbildningar samt ta kopia på utbildningsintyg som dina medarbetare fått på sina externa utbildningar och spara dessa enligt vad ni angett i ert ledningssystem!

Vill du veta mer eller ha hjälp med att utbilda internrevisorer, all personal, samordnare etc – kontakta då oss så berättar vi mer.

Gunilla Mattsson/Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.