Rios Bygg & Anläggningsmätning AB är ISO 45001-certfierade

Rios Bygg & anläggningsmätning har varit KMA-certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 sedan 2013. I december blev deras arbetsmiljöcertifiering uppgraderat till den nya arbetsmiljöstandarden, ISO 45001. 

Vad betyder arbetsmiljöarbetet Rios?

Arbetsmiljöarbetet har alltid varit viktigt för Rios. Det innebär bl a att arbetsmiljöplaner tas fram innan arbete utförs samt att åtgärder vidtas för att förebygga att medarbetarna skadas eller drabbas av ohälsa under arbetstid. Det är arbetet ligger dessutom till grund för deras arbetsmiljömål: Inga medarbetare ska skadas under arbetstid! 

I arbetsmiljöpolicyn åtar sig Rios att:

 • förebygga diskriminering och verka för en jämställd arbetsplats,
 • följa aktuell arbetsmiljölagstiftning och andra relevanta krav,
 • alltid bära skyddsutrustning & skyddskläder,
 • eliminera arbetsmiljöfaror, minska arbetsmiljörisker och alltid rapportera tillbud & olyckor,
 • alltid följa byggarbetsplatsernas arbetsmiljöplaner,
 • löpande utbilda personalen i ergonomi och arbetsmiljö, 
 • verka för samråd och medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet.

Vad gör Rios?

Rios är mätkonsulter inom bygg- och anläggningsbranschen och har erfarenhet av olika typer av mätningsuppdrag som har gjorts åt bygg- & anläggningsföretag, arkitekter, privatpersoner, projektörer och så vidare. I deras utbud av tjänster ingår bland annat bygg- och anläggningsmätning, inmätningar, projekteringsunderlag, volymberäkningar, GPS mätningar, byggnät/stomnät, maskinstyrning, areamätning, kabelsökning, järnvägsmätning och transformationer av koordinatsystem.

Vad innebär en arbetsmiljöcertifiering?

Att arbetsmiljöcertifiera sig enligt ISO 45001 innebär bl a att: 

 • företaget uppfyller gällande arbetsmiljölagstiftning,
 • verkar för att alla medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbetet, 
 • kontinuerligt utbildar medarbetarna i arbetsmiljöfrågorna, 
 • ständigt förbättrar sig ur arbetsmiljösynpunkt, 
 • arbetar förebyggande med målsättningen att förebygga arbetsskador och ohälsa bland medarbetarna, 
 • rapporterar olyckor och tillbud, analyserar orsaken och vidtar åtgärder för att det inte ska inträffa igen, 
 • kartlägger alla sina arbetsmiljörisker och vidtar åtgärder för att eliminera, förebygga eller minimera dessa,
 • utför skyddsronder och interna revisioner, 
 • ledningen på företaget mäter arbetsmiljöarbetsarbetets effekt och verkan,  
 • att ett oberoende ackrediterat certifieringsbolag granskar ovanstående arbetsmiljöarbete och godkänner det om det uppfyller ställda krav.

Är du också i behov av att certifiera ditt arbetsmiljöarbete? Se ISO 45001 eller kontakta oss för mer information. 

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.