Hjälp, Arbetsmiljöverket kommer på inspektion!

Arbetsmiljöverket inspektion

Du kanske har fått ett brev från Arbetsmiljöverket om att de ska komma på inspektion hos er. Kanske du känner lite oro inför detta besök, men så länge som du följer lagstiftningen har du inget att oroa dig för.

Själva inspektionen innebär att du får svara på frågor om hur ni arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Det kan också hända att du behöver visa upp dokumentation på arbetet. Inspektionen kan vara fysiskt på plats eller på distans. Under pandemin har antalet distansinspektioner ökat jämfört med tidigare.

Om du känner oro inför besöket, kan du kontakta oss och vi hjälper dig. Vi kan även hjälpa dig om du fått anmärkningar från inspektionen.

17 877 inspektioner av Arbetsmiljöverket under 2021

Under 2021 utförde Arbetsmiljöverket 17 877 förrättningar. Med förrättning menas det som vi i dagligt tal skulle kalla inspektion, tillsyn eller kontroll. Det innebär i praktiken att en inspektör från Arbetsmiljöverket inspekterar hur väl ni uppfyller lagkraven inom det område som inspektionen omfattar.

Inspektionerna som utförs kan både vara planerade och händelsestyrda. Den planerade görs med utgångspunkt i arbetsmiljörisker och risk för att aktörer medvetet bryter mot regelverket. Den händelsestyrda tillsynen görs med anledning av

 • dödsolyckor,
 • allvarliga olyckor och allvarliga tillbud,
 • skyddsombuds begäran att vi ska ingripa,
 • arbetsgivares begäran om att vi ska ingripa efter att skyddsombud stoppat arbete,
 • inkomna tips om missförhållanden och arbetstagares anmälningar ,
 • regionala arbetsmiljörisker som bara förekommer i en viss region.

Av det totala antalet förrättningar 2021 var 59 procent planerade (52 procent år 2020). De händelsestyrda förrättningarna utgjorde 41 procent (48 procent år 2020).

Antalet inspektioner (förrättningar) sjönk annars när pandemin kom, mycket på grund av att det inte var lämpligt att utföra fysiska besök. 2019 hade 28 429 förrättningar genomförts och antalet förrättningar hade då ökat med 22% jämför med 2 år tidigare. Det är troligt att antalet inspektioner stiger framöver igen, när pandemin klingat av.

Vad resulterar Arbetsmiljöverkets inspektioner i?

Om inspektörer från Arbetsmiljöverket upptäcker att arbetsmiljökrav inte uppfylls kan hen

 • kräva att arbetsgivaren rättar till bristerna (föreläggande),
 • förbjuda viss hantering eller viss verksamhet (förbud),
 • anmäla arbetsgivaren till åklagare, vilket vi som regel gör om vi misstänker arbetsmiljöbrott (åtalsanmälan),
 • påföra en sanktionsavgift,
 • ansöka om utdömande av vite från förvaltningsrätten.

Under 2021 resulterade inspektionerna i:

 • 1095 st Förelägganden
 • 203 st åtalsanmälningar
 • 1260 st sanktionsavgifter och
 • 73 st viten.

Om du har fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket kan du kontakta oss och vi kan hjälpa dig att åtgärda anmärkningarna.

Vilka branscher får oftast inspektion av Arbetsmiljöverket?

Vilken bransch som inspekteras varierar mycket beroende på vilket fokusområde som Arbetsmiljöverket har för det året. Fokusområden kan komma via beslut från EU eller regeringen, men också för att man ser ett behov av att kontrollera att nya lagkrav har implementerats ute i organisationerna.

Det finns också branscher som är frekvent förekommande när det gäller olycksstatistiken och de får naturligtvis besök av Arbetsmiljöverket lite oftare. Statistiken för vilka branscher som inspekterades av Arbetsmiljöverket under 2021 är:

 • byggverksamhet (19 procent)
 • handel (14 procent)
 • utbildning (9 procent)
 • tillverkning (8 procent)
 • transport (6 procent)
 • vård och omsorg (8 procent)
 • övriga branscher (36 procent).

Summering

Om vi ska summera ovanstående kan vi konstatera att oavsett vilken bransch du är i eller hur stort ditt företag är, är det bra att ha koll på sitt SAMarbete enligt AFS 2001:1.

Källa till inlägget kommer från Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2021.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.