Arbetsmiljöplan- vad är det bra för?

Certway förklarar:

Arbetsmiljöplan – vad är det bra för?

Arbetsmiljöplan är ett vanligt krav inom byggbranschen, men vad är det egentligen? Och varför måste du ta fram en sådan? Detta och mycket mer kommer vi på Certway-förklara denna gång.

Vad är en arbetsmiljöplan (AMP)?

En arbetsmiljöplan, eller AMP som den också kallas, är en kartläggning över vilka arbetsmiljörisker som finns på byggarbetsplatsen. I arbetsmiljöplanen riskbedöms även dessa risker, för att ta reda på vilka risker som är de allvarliga och vilka som är mindre farliga.

De allvarliga måste du sedan ta fram åtgärder för att eliminera risken eller om det inte går vidta åtgärder för att förebygga eller minimera effekten av risken, genom t ex användning av skyddsutrustning eller med hjälp av maskiner.

För att göra det lite mer konkret, så tar vi ett exempel:

En hantverkare ska byta takpannor på ett hus. En stor arbetsmiljörisk är då risken att falla ned från taket. För att minimera den risken påtalar man att alla som arbetar på taket ska ha fallsele på sig. Dessutom sätts en ställning upp med ett räcke som förhindrar fall.

Varför ska du ta fram en arbetsmiljöplan (AMP)?

Syftet med arbetsmiljöplanen är som du kanske förstår att förebygga att dina medarbetare eller underentreprenörer skadas på arbetsplatsen. Det är också ett lagkrav att det ska finnas en arbetsmiljöplan om byggarbetsplatsen har vissa risker. Vilka risker det rör sig om, kommer vi strax till.

När ska en arbetsmiljöplan (AMP) tas fram?

Nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten kräver en arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 Bygg & anläggningsarbete. Varför då? Jo, för att de flesta bygg- och anläggningsarbeten innehåller någon av följande risker som innebär att en arbetsmiljöplan krävs:

 1. arbete med risk för fall (alla arbeten från 2 meter och uppåt),
 2. schaktningsarbeten med risk för ras,
 3. arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen (t ex damm),
 4. arbete i närheten av högspänningsledningar,
 5. arbete som innebär risk för drunkning,
 6. arbete i brunnar och tunnlar,
 7. arbete där sprängämnen används,
 8. arbete med montering av tunga byggelement,
 9. arbete på plats, eller område medpasserande fordonstrafik (t ex väg och spår),
 10. rivning av bärande konstruktioner med hälsofarliga ämnen eller material.

Det innebär att både små och stora arbeten kräver en arbetsmiljöplan. Vanliga mindre arbeten som kräver arbetsmiljöplan är t ex:

 • asbestarbeten,
 • takarbete,
 • målning av en villa,
 • dikning där det finns rasrisker,
 • de flesta rivningar m m.

Kravet på arbetsmiljöplan finns även för byggprojekt som kräver en föranmälan.

Vem ska ta fram arbetsmiljöplanen?

Det är den som låter utföra bygg- eller anläggningsarbetet (Byggherren) som ansvarar för att det finns en arbetsmiljöplan på byggarbetsplatsen. Det är också byggherren som utser BAS P och BAS U för bygg- och anläggningsplatsen.

BAS P ansvarar för att samla in underlag från de olika projekterarna för att identifiera eventuella arbetsmiljörisker. Utifrån detta underlag tar sedan BAS P fram arbetsmiljöplanen. OBS att denna måste finnas tillgänglig/anslås på bygg- och anläggningsplatsen innan etablering.

Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

Nedanstående ska finnas i arbetsmiljöplanen som ska tas fram av BAS P:

 • De regler som gäller på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av arbetsmiljöarbetets organisation, dvs vem är BAS P, BAS U, skyddsombud etc.
 • En riskbedömnings samt vilka åtgärder som vidtas för att eliminera eller förebygga olyckor för följande arbetsmiljörisker:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Observera om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där även annan verksamhet pågår samtidigt, ska detta också finnas med i arbetsmiljöplanen.

Krävs arbetsmiljöplan vid en ISO 45001-certifiering?

Det finns inget direkt krav utan ett indirekt krav i ISO 45001 som innebär att du måste uppfylla de arbetsmiljölagar som är relevanta för din verksamhet. Det innebär att om du är ett bygg- eller anläggningsföretag så måste du även ha kontroll på arbetsmiljöplanerna i era projekt.

Behöver du hjälp med mallar för arbetsmiljöplaner eller annat KMA-arbete är det bara att höra av dig till oss. Vi har många kunniga KMA-konsulter som har byggbakgrund.

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.